Nabídka pro pedagogy

Nabídka přednášek a workshopů je určena pro všechny pedagogy základních, středních škol a lektorů SVČ v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Je možné si vybrat z níže nabízených témat.

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Hudba

Počet témat: 6

Obor: Informatika a elektrotechnika

Počet témat: 3

Obor: Pedagogika a psychologie

Počet témat: 2

Obor: Politologie a právo

Počet témat: 2

Obor: Výtvarná kultura

Počet témat: 6

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 6


Hudba[^]

1

Hudba subsaharské Afriky ve výuce hudební výchovy na základní (2. st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy, pro střední školy
Jedná se o volně navazující přednášku a modelovou lekci určenou učitelům hudební výchovy na zmíněných školách. Podmínkou není absolutorium I. Adepti se prostřednictvím odborné přednášky i vlastní aktivní činnosti seznámí s vrcholem mimoevropské hudby - indickou klasickou hudbou. Osvojí si její základní principy. Cíl projektu je aplikace poznatků do praxe škol.
 
2

Indická klasická hudba ve výuce na základní (2.st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy, pro střední školy
Jedná se o volně navazující přednášku a modelovou lekci určenou učitelům hudební výchovy na zmíněných školách. Podmínkou není absolutorium I. Adepti se prostřednictvím odborné přednášky i vlastní aktivní činnosti seznámí s vrcholem mimoevropské hudby - indickou klasickou hudbou. Osvojí si její základní principy. Cíl projektu je aplikace poznatků do praxe škol.
 
3

Moderní jazz

Tomáš Kuhn

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky podávají přehled o základních stylech jazzové hudby od 50. let do současnosti. Přednášky jsou proloženy rovněž tipy a inspiracemi pro pedagogy, jejichž realizace by měla vést k aktivní spolupráci studentů s učitelem, kontrole jejich znalostí a k získání hlubšího zájmu o dané téma.
 
4

Prvky muzikoterapie ve výuce na základní a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška s modelovou lekcí je určena učitelům základních a středních škol. Adepti si osvojí prostřednictvím aktivní činnosti některé techniky z oblasti muzikoterapie, které lze tematicky (či volně) začlenit do výuky hudební výchovy.
 
5

Světová hudba ve výuce na základní (2.st.) a střední škole

Štěpánka Lišková

pro základní školy, pro střední školy
Jedná se o vybrané kapitoly z oblasti hudby mimoevropské (hudba australských domorodců, indonéského gamelanu,…). Přednáška s modelovou lekcí je určena učitelům zmíněných škol. Volně navazuje na předchozí I., II. Prostřednictvím odborné přednášky, kterou doplňuje aktivní činnost adeptů projektu, získají učitelé opět potřebné pensum dovedností i vědomostí k uplatnění osvojených principů multikulturní výchovy na vlastních pracovištích.
 
6

Tradiční jazz

Tomáš Kuhn

pro základní školy, pro střední školy
Přednášky podávají přehled o základních stylech jazzové hudby do 40. let 20. století. Přednášky jsou proloženy rovněž tipy a inspiracemi pro pedagogy, jejichž realizace by měla vést k aktivní spolupráci studentů s učitelem, kontrole jejich znalostí a k získání hlubšího zájmu o dané téma.
 


Informatika a elektrotechnika[^]

7

Interaktivní aktivity s ActivInspire

Jan Krotký

pro základní školy, pro střední školy
Kurz pro středně pokročilé uživatele systémů SmartBoard. Ovládání programu, tvorba atraktivních interaktivních aktivit, základní zpracování multimedií. Kurz lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny
 
8

Interaktivní aktivity se SmartNotebookem

Jan Krotký

pro základní školy, pro střední školy
Kurz pro středně pokročilé uživatele systémů SmartBoard. Ovládání programu, tvorba atraktivních interaktivních aktivit, základní zpracování multimedií. Kurz lze přizpůsobit požadavkům cílové skupiny.
 
9

Praktická cvičení v laboratořích FEL ZČU

Karel Noháč

pro střední školy
Fakulta elektrotechnická nabízí zájemcům z řad pedagogů, možnost skupinových praktických ukázek a cvičení ve vybraných laboratořích KEE FEL. Obsahová náplň a náplň praktických aktivit bude přizpůsobena složení a zájmu účastníků. Přehled laboratoří naleznete na: http://www.kee.zcu.cz/laboratore.html
 


Pedagogika a psychologie[^]

10

Jak zvládnout pubertu svých dětí

Michal Dubec

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí s tím, jak vědomě pracovat se vztahovými signály v komunikaci. Osvojí si konkrétní principy, které vedou k omezení konfliktů a jejich prevenci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Tyto dovednosti si procvičí v konkrétních situacích z praxe formou videotréninku. Kurz pomůže zlepšit vztahy s dětmi. Jeho hlavními metodami jsou interaktivní výklad a videotrénink.
 
11

Kázeň ve třídě

Michal Dubec

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí s tím, jak nastavovat pravidla ve třídě, jak reagovat na jejich porušování a jak vést žáky k sebeřízení. Osvojí si konkrétní principy práce se vztahovými signály v komunikaci, které vedou k omezení konfliktů se žáky a jejich prevenci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Tyto dovednosti si procvičí v konkrétních situacích z praxe formou videotréninku. Kurz pomůže zlepšit vztahy se žáky. Jeho hlavními metodami jsou interaktivní výklad a videotrénink.
 


Politologie a právo[^]

12

Občanský zákoník a jeho proměny

Miroslava Wipplingerová

pro střední školy
Seminář přiblíží rozdíly a změny plynoucí z nové úpravy Občanského Zákoníku.Seminář bude obsahově přizpůsoben potřebám zájemcům o seminář.
 
13

Sociální sítě a společnost

Petr Bouška

pro základní školy, pro střední školy
Seminář představí vliv sociálních sítí jako je Facebook, Twitter na dnešní společnost. Bude se zabývat bezpečností a chováním na nich a internetu jako takovém.
 


Výtvarná kultura[^]

14

Autorská kniha

Petra Soukupová

pro základní školy, pro střední školy
Přednáška představí vývoj oboru „Kniha a tvarování papíru“, zaměření oboru dnes a v minulosti a dále přesahy do ostatních oborů na UUD. Ukázka výběru studentských prací a představení studentských autorských knih.
 
15

Autorské dekorování papíru

Petra Soukupová

pro základní školy, pro střední školy
Techniky pro dekoraci papírů, které se využívají v knihařství na potahování desek, pouzder apod. Autorské papíry olejové, škrobové a další. V rámci jednodenních kurzů lze pokračovat dle zájmu účastníků s tématy japonská a harmoniková vazba, leporelo, jednoduchá autorská pouzdra a potahované krabičky.
 
16

Fotoalbum

Petra Soukupová

pro základní školy, pro střední školy
Jednodenní kurz, při kterém si účastníci vytvoří vlastní fotoalbum. Kurz se uskuteční se v Plzni v prostorech ateliéru UUD.
 
17

Ilustrace, komiks, storyboard

Barbora Šalamounová

pro základní školy, pro střední školy
Představení technik, možností studia oboru a uplatnění absolventů, inspirace pro práci s dětmi
 
18

Kreativní kurz knižní vazby

Petra Soukupová

pro základní školy, pro střední školy
Kurz pro začátečníky seznámí se základní terminologií, technologií, materiály, nářadím pro zavěšovanou knižní vazbu - šitou knihu, rovný hřbet). Výstupem kurzu by byl skicář/zápisník. Kurz je koncipován jako dvoudenní, víkendový, uskuteční se v Plzni v prostorech ateliéru UUD.
 
19

Vytvoř si svůj autorský skicář s pouzdrem

Petra Soukupová

pro základní školy, pro střední školy
Kurz pro středně pokročilé se bude věnovat složitějším technikám zavěšované knižní vazby( kulatý hřbet, šitý kapitálek) Výstupem kurzu by byl skicář/zápisník. Kurz je koncipován jako dvoudenní, víkendový, uskuteční se v Plzni v prostorech ateliéru UUD. Dále je možné dle zájmu možné dle zájmu účastníků navázat dalšími dvoudenními zrestaurování knihy dle vlastního výběru účastníka (opotřebovaná, poničená kniha, převazbu knihy do kůže.
 


Zdravotnictví[^]

20

Jak postupovat při dopravní nehodě

Mgr. Eva Pffeferová

pro základní školy, pro střední školy
Poskytování první pomoci je povinností každého občana ČR. Přesto téměř denně slyšíme ve zprávách o tom, jak někdo ujel od dopravní nehody, nepřivolal záchrannou službu a neposkytl první pomoc. Proto se v tomto bloku budeme věnovat nácviku poskytování první pomoci, ale i problematice právních důsledků neposkytnutí pomoci či komunikaci se záchrannou službou. 180 minut
 
21

Neodkladná resuscitace a použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru)

Mgr. Eva Pffeferová

pro základní školy, pro střední školy
Akce s názvem „Neodkladná resuscitace a použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru)“ se bude věnovat nácviku neodkladné resuscitace podle nejnovějších poznatků (ERC Guidelines 2010). Získané znalosti a dovednosti poskytnou účastníkům možnost, v případě ohrožení života adekvátně reagovat a odborně zasáhnout. Školení se bude skládat z teoretické části formou powerpointové prezentace s instruktážním videem a praktického nácviku neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech. 180 minut
 
22

Projektový den - Nordic walking zdravá pohybová aktivita

Mgr. Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den se zaměřuje na oblast chůze a severské chůze v kontextu významu zdravého životního stylu. Účastníci budou seznámeni s principy předpisu pohybové aktivity (výběr druhu, délka trvání, intenzita, frekvence), účinky pravidelného pohybu na zdraví, trendy moderní vědy a možnostmi testování. Součástí je vycházka s instruktáží pohybové aktivity Nordic walking (severská chůze) a terénní testy pohybové zdatnosti.
 
23

Projektový den - Zdravá chůze

Mgr. Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den se zaměřuje na oblast chůze (nejpřirozenějšího pohybového návyku) z pohledu moderní vědy, fyzioterapie a dalších přístupů ovlivňujících kvalitu chůze. Účastníci budou seznámeni s anatomickými, fyziologickými a patofyziologickými základy, klinickými testy i vybranou přístrojovou technikou užívanou v diagnostice poruch klenby nožní, stability a krokového cyklu. Součástí je vycházka s instruktáží pohybové aktivity nordic walking (severská chůze).
 
24

Projektový den - Zdravá záda

Mgr. Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den se zaměřuje na oblast bolestí zad, zdravého růstu a kvality provedení běžných denních aktivit a to z pohledu moderní vědy, fyzioterapie a ergonomie. Účastníci budou seznámeni s anatomickými, kineziologickými, fyziologickými a patofyziologickými základy tématiky, klinickými testy i vybranou přístrojovou technikou užívanou v diagnostice bolestí zad. Součástí je i workshop zaměřený na zdravý sed, zvedání břemene nebo nošení školního batohu.
 
25

Rakovina prsu a mamografický screening v ČR.

Mgr. Jindřiška Adámková, Dis

pro základní školy, pro střední školy
Akce s názvem Rakovina prsu a mamografický screening v ČR se bude věnovat seznámení účastníků s touto problematikou. Poukáže na rizikové faktory a možnou prevenci včetně mamografického screeningu. Součástí bude také možnost praktického nácviku samovyšetření prsou na anatomických modelech s patologickými nálezy. 180 minut