Nabídka vedení seminárních a maturitních prací

Nabídka vedení seminárních a maturitních prací je určena pro všechny žáky a studenty základních a středních škol v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Je možné si vybrat z níže nabízených témat. 

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Přihláška je ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na níže uvedený kontakt garanta aktivity.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Dějepis a spol. vědy

Počet témat: 15

Obor: Ekonomie

Počet témat: 20

Obor: Fyzika

Počet témat: 15

Obor: Geologie a geografie

Počet témat: 1

Obor: Informatika

Počet témat: 6

Obor: Právo

Počet témat: 1

Obor: Výtvarno

Počet témat: 3

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 3


Dějepis a spol. vědy[^]

1

Analýza vybraného etického systému

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Student by se v práci měl zaměřit na charakterizaci vybraného etického systému (jeho základní fungování, principy, výhody, nevýhody atd.).
 
2

Analýza vybraného nového sociálního hnutí

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Práce by měla být zacílena na vybrané nové sociální hnutí (feminismus, environmentalismus, mírová hnutí, kritickou teorii) a jeho charakteristku (proč vzniklo, jaké byly základní cíle, myšlenky, koncepty atd.). Součástí analýzy by také mělo zhodnocení přínosu hnutí a jestli je stále "živé".
 
3

Aristoteles jako první sociální vědec v měřítku řeckých městských států

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře s metodou Aristotelovy práce s ústavami tehdejších řeckých městských států (tzv. poleis). Cílem je konkrétně pojmenovat východiska a metody, které formovaly moderní společensko-vědní přístup ke zkoumání společnosti.
 
4

Boj proti terorismu v ČR

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Legislativní i operativní rámec boje proti terorismu v ČR
 
5

Konflikty v postsovětském prostoru

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Konflikty na území nástupnických států SSSR - Moldavsko, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
 
6

Naturalismus a Émile Zola

Radka Fridrichová

pro základní školy pro střední školy
Provést komplexní charakter naturalismu ve Francii, přihlédnout k jeho vývoji v českém prostředí a porovnat případné odlišnosti. Následně se zaměřit na tvorbu Émila Zoly a povšimnout si naturalistických prvků v jeho tvorbě a popsat je na konkrétních příkladech.
 
7

Nejčastěji používané komunikačních strategie v politické komunikaci

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Obsah práce by měl být zacílen na analýzu na strategie, které v využívají politici a média v rámci politické komunikace (například soundbites, branding, dumbing down atd.).
 
8

Platonův spravedlivý stát - kritická reflexe Ústavy a Zákonů

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře se základními společenskými koncepty, které Platon vytváří ve svých politických dílech Ústava a Zákony. Cílem práce je kriticky zhodnotit Platonovy koncepty, které ústí v jeho komplexní teorii o spravedlivém státě, a to vůči moderním demokratickým principům vlády.
 
9

Pojem demokracie v řecké politické filozofii

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře s vývojem pojmu (ve smyslu konceptu) demokracie v krátkém časovém období tzv. řecké antiky. Cílem práce je poukázat na myšlenkové zdroje dnešních demokratických konceptů a má přispět k lepšímu pochopení významu pozitiv a rizik demokracie jako systému vlády.
 
10

Postava ženy v Molièrově divadelní tvorbě

Radka Fridrichová

pro základní školy pro střední školy
Zaměřit se na zobrazení ženských postav a zejména hrdinek v Molièrových divadelních hrách v kontextu klasicismu a francouzského klasicistního divadla.
 
11

Postsovětské Čečensko

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Čečensko po rozpadu Sovětského svazu a následné války s Ruskem
 
12

Propaganda v nedemokratických režimech

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Student by se měl zaměřit na analýzu propagandy vybraného nedemokratického režimu (ideálně nacistického Německa, bolševického Ruska nebo fašistické Itálie). Analýza by měla obsahovat základní charakteristiky propagandy (prostředky, obsah, cíle, strategie atd.).
 
13

Stoická filozofie - jedna z inspirací humanismu, lidských práv a křesťanství

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má čtenáře seznámit se základními tezemi stoicismu, zejm. jeho vrcholné fáze, a také osvětlit vlivy jeho vzniku v souvislosti s helénismem. Cílem je identifikovat prvky, které přispěly k formování moderního humanismu a konceptu lidských práv.
 
14

Teorie a praxe konceptu přímé demokracie

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Autor práce by se měl zaměřit na teoretické vymezení konceptu přímé demokracie (hlavní myslitele, principy, mechanismy atd.) a posléze zhodnotit možnosti zavedení (některých prvků) přímé demokracie v praxi.
 
15

Zpravodajské služby v ČR

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Transformace zpravodajských služeb v ČSR a ČR po roce 1989
 


Ekonomie[^]

16

Aktuální stav a budoucí vývoj eurozóny

Pavla Netušilová

pro základní školy pro střední školy
Eurozóna dnes stojí před otázkou, zda se jí podaří uspokujícím způsobem vyřešit problémy v státech, které čelí zvýšenému tlaku finačních trhu. Předmětem práce je analýza současných nástrojů Evropské centrální banky používaných v měnové politice a alternativní nástroje, které dosud nebyly využity.
 
17

Bankovní produkty určené pro nepodnikatelskou sféru v ČR

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl vyhodnotit situaci českého bankovního trhu a analyzovat nabídku bankovních produktů pro nepodnikatelskou sféru v České republice. Na konkrétních příkladech by měla být vyhodnocena situace a zvoleno optimální portfolio bankovních služeb.
 
18

Bankovní produkty určené pro podnikatele v ČR

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student bude analyzovat současnou nabídku bankovních produktů pro podnikatele, zejména nabídku úvěrového financování. Na konkrétním případu bude zvoleno optimální protfolio bankovních produktů a služeb pro daný subjekt.
 
19

Daň z příjmů fyzických osob v České republice

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl umět vyhodnotit vývoj daně z příjmů fyzických osob a vyhodnotit daňové zatížení na konkrétním podniku.
 
20

Daňový mix v ČR

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Soubor daní v určité zemi je definován jako daňový mix. Cílem práce je představit současný daňový mix v ČR a analyzovat, které daně jsou podstatné z hlediska příjmů veřejných rozpočtů a jaké funkce v rámci veřejných příjmů hrají.
 
21

Dopad regionální politiky EU na Českou republiku

Pavla Netušilová

pro základní školy pro střední školy
Práce se zabývá principy a uspořádáním regionální politiky financované z prostředků EU v České republice. Jsou zde uvedeny přínosy a náklady dané politiky pro rozvoj vybraného domácího regionu.
 
22

Dávky státní sociální podpory – právní úprava a demonstrace na konkrétních příkladech

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Cílem práce je charakteristika dávek státní sociální podpory a jejich demonstrace na konkrétních příkladech na základě platné právní úpravy.
 
23

Ekologické daně v členských státech EU

Pavla Netušilová

pro základní školy pro střední školy
Ekologické daně tvoří samostatnou skupinu daní uvalenou na spotřebu komodit, které mají negativní vliv na životní prostředí. Některé členské státy EU tyto daně hojně využívají v politice na ochranu životního prostředí. Cílem práce je zmapovat vybrané stávající ekologické daně a zvážit jejich případné využítí v České republice.
 
24

Hodnocení efektivnosti investice

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem práce je provést zhodnocení ekonomické efektivnosti vybrané investice na základě zvolených kritérií.
 
25

Jakým směrem se ubírá evropská integrace?

Pavla Netušilová

pro základní školy pro střední školy
Finanční a hospodářská krize v členských státech EU přinesla problémy, jejichž vyřešení vyřaduje přijetí nové evropské legislativy. Nicméně přijímání nových zákonných uprav je možné pouze v rámci revize zakládacích smluv. Z tohoto důvodu se na evropské scéně začínají objevovat úvahy o novém uspořádání Unie. Práce se zabývá směry integrace, kterými se může Evropská unie vydat.
 
26

Kreativní účetnictví v podnikové praxi

Jitka Zborková

pro střední školy
Cílem práce je ilustrovat vznik a vývoj kreativního účetnictví, charakterizovat jeho možnosti a metody a aplikovat je na příkladu z podnikové praxe.
 
27

Metody a techniky forenzního vyšetřování

Jitka Zborková

pro střední školy
Cílem práce je objasnit strukturu účetních podvodů a popsat metody a techniky jejich odhalování.
 
28

Nemocenské dávky – právní úprava a demonstrace na konkrétních příkladech

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Cílem práce je charakteristika nemocenských dávek v ČR a jejich demonstrace na konkrétních příkladech na základě platné právní úpravy.
 
29

Nové trendy v oblasti účetního výkaznictví

Jitka Zborková

pro střední školy
Cílem práce je charakterizovat nové trendy v oblasti účetního výkaznictví, diskutovat jejich významnost a ilustrovat jejich praktickou využitelnost na příkladu z podnikové praxe.
 
30

Posouzení finančního zdraví podniku

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem práce je posoudit finanční zdraví konkrétního podniku na základě vybraných metod.
 
31

Posouzení výkonnosti podniku na základě vybraných kritérií

Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

pro střední školy
Cílem práce je posoudit výkonnost zvoleného podniku na základě vybraných kritérií.
 
32

Pravidla pro fiskální politiky členských států EU

Pavla Netušilová

pro základní školy pro střední školy
V důsledku finanční a hospodářské krize začala Evropská komise připravovat novou sadu nástrojů k upevnění a zpřísnění pravidel pro provádění fiskální politiky v členských státech EU. V práci jsou analyzovány současné kontrolní mechanismy a pravidla v oblasti veřejných financí a jejich případný rozvoj.
 
33

Státní rozpočet a rozpočtový proces v ČR

Pavlína Hejduková

pro střední školy
Cílem práce je definovat státní rozpočet v ČR, zejména z hlediska příjmů a výdajů a vysvětlit rozpočtový proces v ČR.
 
34

Využití finanční analýzy k hodnocení podniku

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl v práci nastínit možnost využití nástrojů finanční analýzy k vyhodnocení finanční situace podniku.
 
35

Všeobecné účetní zásady a jejich vliv na účetní závěrku subjektu

Jitka Zborková

pro střední školy
Cílem práce je popsat a především vhodným způsobem roztřídit všeobecné účetní zásady a posoudit jejich praktický dopad na účetní výkazy zvoleného subjektu.
 


Fyzika[^]

36

Akustická levitace

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Levitace drobných objektů ve stojaté zvukové vlně vytvořené pomocí ultrazvukových zdrojů. Rešerše, návrh a stavba experimentu, optimalizace parametrů pro dané typy ultrazvukových aktorů a levitujících objektů.
 
37

Formáty prostorového zvuku pro domácí kino

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Fyzikální a psychoakustické jevy využívané ve vícekanálových systémech prostorového zvuku (např. Dolby Digital, DTS, MP3 Surround). Teorie prostorového slyšení, návrh hardwarového řešení, testovací signály pro nastavení, efektivní zdrojové kódování zvuku.
 
38

Fyzika hudebních nástrojů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Základní fyzikální princip funkce klasických a elektronických hudebních nástrojů pro běžně užívané nástroje strunné, dechové a perkusní. Počítač jako hudební nástroj, hardwarové i softwarové syntetizátory, samplery a sekvencery.
 
39

Fyzikální principy funkce různých typů mikrofonů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Praktická stavba jednoduchých funkčních modelů akusticko-elektrických měničů pro senzory akustického tlaku a gradientu akustického tlaku. Teorie využívaných fyzikálních jevů, stavba prototypů, počítačem řízené a vyhodnocované měření jejich parametrů.
 
40

Jak zvukem rozbít sklenku na víno

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Stavba a optimalizace experimentu pro destrukci tenkostěnných sklenek na víno různé velikosti a tvaru za pomoci stojaté zvukové vlny. Měření rezonančních vlastností sklenek, teoretické vysvětlení daného jevu a praktické ověření jevu pro různé sklenky.
 
41

Kalkulátor obyvatelnosti exoplanet

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je vytvoření podkladů a materiálů pro realizaci kalkulátoru obyvatelné zóny (a její vizualizace) pro exoplanety uvedené v katalogu. Součástí práce bude i odvození (odhad) dalších parametrů (velikost u plynných planet, stabilita měsíců vzhledem ke hvězdným slapům apod). Výhodná je částečná znalost programovacího jazyku (PHP) a práci s Excelem.
 
42

Metody hodnocení zvukové kvality kompresních algoritmů pro MPEG-Audio a WMA

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Metody objektivního a subjektivního hodnocení kvality ztrátových audio-kódérů pro MPEG I Layer 2 a 3, WMA a dalších. Teoretické principy hodnocení zvukové kvality, zásady návrhu poslechových testů, praktický design testu, tvorba metodiky, provedení a vyhodnocení.
 
43

Měření akustických parametrů místnosti

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření frekvenční závislosti doby dozvuku pomocí počítačem řízeného a vyhodnocovaného experimentu v místnostech různého tvaru a velikosti, ověření souvislosti subjektivního vnímání prostoru s naměřenými akustickými parametry místnosti a polohou zdrojů zvuku.
 
44

Měření hluku a ochrana lidského zdraví před hlukem

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření hluku v budově skoly pomocí ručního hlukoměru i počítačem řízeného a vyhodnocovaného měření. Fyzikální principy měření hluku, kalibrace, vyhodnocování měření, identifikace zdroje hluku, platné hlukové normy v ČR a EU, návrh protihlukových úprav.
 
45

Měření parametrů reproduktorů a reproduktorových soustav

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření parametrů vícepásmových reprosoustav, jednotlivých elektro-akustických měničů, frekvenční výhybky a konstrukce ozvučnice. Fyzikální principy, měření, provedení a vyhodnocení poslechových testů a formulace souvislostí naměřených hodnot s výsledky poslechových testů.
 
46

Měření rychlosti zvuku ve vzduchu

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Ověření rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teoplotě vzduchu přímou metodou a nepřímou metodou analýzy stojatého vlnění ve vzduchem naplněných trubicích. Teoretické základy, stavba experimentu, měření a vyhodnocování s pomocí počítače.
 
47

Objektivní analýza zvuku hudebních nástrojů a lidského hlasu

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Hodnocení zvuku různých druhů hudebních nástrojů, lidského hlasu a zpěvu pomocí objektivních metod v časové i frekvenční oblasti a pomocí dlouhodobých statistik výchylky. Záznam, analýza a vizualizace výsledků pomocí počítačem řízeného měření.
 
48

Objektivní srovnávací test přenosných audiopřehrávačů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření parametrů D/A převodníku a obvodů sluchátkového zesilovače, poslechové testy a korelace výsledků s objektivně měřitelnými parametry jako zkreslení, výstupní impedance a její vliv na frekvenční charakteristiku.
 
49

Ozvučení a akustické úpravy poslechového prostoru

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Fyzikální principy ozvučení poslechového prostoru, umístění reprosoustav pro stereofonní a vícekanálovou reprodukci, instalace a měření vlivu umístění zvukově pohltivých panelů a difuzorů, poslechové testy a jejich souvislost s naměřenými hodnotami.
 
50

Prostorové zobrazení planetek

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámení se s matematickými modely popisující prostorové zobrazení ve 2D prostoru. Součástí práce je vytvoření funkce (knihovny), která by umožnila přepočítávat prostorové souřadnice X, Y, Z na plošné X, Y s přihlédnutím na úhel pohledu a natočení. Výhodná je částečná znalost nějakého programovacího jazyku, ideálně PHP.
 


Geologie a geografie[^]

51

přesné určení pramenů a jejich zaměření pomocí GPS vodotečí přitékajících do mplzeňských řek na území města Plzně

Jiří Suda

pro základní školy pro střední školy
přesné určení pramenné oblasti a prame vodotečí přitékajících do plzeňských řek, zaměření pramene pomocí GPS, zpracování hydrologických charakteristik a popis toků
 


Informatika[^]

52

Fraktální koncepty růstu vrstev

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámení se s matematickýcmi modely popisující přírodní nebo nanotechnologické procesy vytváření tenkých vrstev materiálů, přičemž povrch těchto vrstev má fraktální charakter. Součástí práce je numerická simulace matematických modelů na počítači.
 
53

Kalkulátor obyvatelnosti exoplanet

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je vytvoření podkladů a materiálů pro realizaci kalkulátoru obyvatelné zóny (a její vizualizace) pro exoplanety uvedené v katalogu. Součástí práce bude i odvození (odhad) dalších parametrů (velikost u plynných planet, stabilita měsíců vzhledem ke hvězdným slapům apod). Výhodná je částečná znalost programovacího jazyku (PHP) a práci s Excelem.
 
54

Matematické modelování systémů hromadné obsluhy v telefonických centrech tísňového volání

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámení se s fungováním systémů hromadné obsluhy a s matematickými modely popisující chování telefonického centra tísňového volání. Součástí práce je numerická simulace matematických modelů na počítači.
 
55

Paralelní řešič malých soustav lineárních algebraických rovnic pro GPU

Ing. Roman Kužel, Ph.D.

pro základní školy pro střední školy
Cílem projektu je implementovat paralelní řešič malých soustav lineárních algebraických rovnic pro GPU na platformě NVIDIA CUDA. Půjde o řešení tisíců soustav do 20 rovnic. Jedním z výstupů bude srovnání vyvinutého řešiče se standardním sekvenčním přístupem a paralelní implementací na symetrickém multiprocesoru pomocí standardu OpenMP. Dále bude vyvinutý řešič využit pro modelování reálného fyzikálního procesu, konkrétně transportu neutronů v energetických jaderných reaktorech.
 
56

Prostorové zobrazení planetek

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámení se s matematickými modely popisující prostorové zobrazení ve 2D prostoru. Součástí práce je vytvoření funkce (knihovny), která by umožnila přepočítávat prostorové souřadnice X, Y, Z na plošné X, Y s přihlédnutím na úhel pohledu a natočení. Výhodná je částečná znalost nějakého programovacího jazyku, ideálně PHP.
 
57

Stochastické populační modely

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámení se s matematickými modely popisující chování jedné nebo více populací, přičemž alespoň v jedné ze základních charakteristik populace hraje významnou roli náhodná veličina. Součástí práce je numerická simulace matematických modelů na počítači.
 


Právo[^]

58

Ročníkové nebo maturitní práce z oblasti českých a čsl. právních dějin - individuální témata

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová

pro střední školy
Ročníkové nebo maturitní práce z oblasti českých a čsl. právních dějin - individuální témata
 


Výtvarno[^]

59

Animovaná tvorba pro mládež.

Vladimira Zikmundova

pro základní školy pro střední školy
Student zpracuje s využitím vybraného dynamického multimédiálního prostředku vlastní nebo přejatou literaturu jako pohyblivý obraz. Téma předpokládá dostatečnou znalost zvolené technologie.
 
60

Kdo jsem? (intermediální instalace)

Vladimira Zikmundova

pro základní školy pro střední školy
Prostřednictvím vybraných statických a dynamických médií se zapojením multimediálních technologií se bude student zabývat tématem vlastní identity. Téma předpokládá dostatečnou znalost zvolené technologie.
 
61

Multimediálně zpracovaná proměna zvoleného obsahu.

Vladimira Zikmundova

pro základní školy pro střední školy
Student vybere obsah, jehož kvalitativní proměnu zachytí pomocí vybraných multimediálních prostředků. Téma předpokládá dostatečnou znalost zvolené technologie.
 


Zdravotnictví[^]

62

Novostavba domu s pečovatelskou službou

Petr Šika

pro základní školy pro střední školy
Maturitní projekt novostavby domu s pečovatelskou službou se zvláštním důrazem na bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 
63

Novostavba komunitního centra

Petr Šika

pro základní školy pro střední školy
Maturitní projekt novostavby komunitního centra se zvláštním důrazem na bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 
64

Novostavba obecního úřadu

Petr Šika

pro základní školy pro střední školy
Maturitní projekt novostavby obecního úřadu se zvláštním důrazem na bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace