Vedení SOČ prací

Nabídka vedení Středoškolské odborné činnosti (SOČ prací) je určena pro všechny studenty středních škol v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Je možné si vybrat z níže nabízených témat.

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Biologie

Počet témat: 1

Obor: Ekonomika a řízení

Počet témat: 6

Obor: Elektrotechnika, atd.

Počet témat: 2

Obor: Filozofie, politologie, atd.

Počet témat: 23

Obor: Fyzika

Počet témat: 17

Obor: Geologie a geografie

Počet témat: 5

Obor: Historie_

Počet témat: 1

Obor: Informatika

Počet témat: 5

Obor: Pedagogika, psychologie, atd.

Počet témat: 3

Obor: Strojírenství, hutnictví, atd.

Počet témat: 5

Obor: Teorie kultury, umění, atd.

Počet témat: 2

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 2

Obor: Zemědělství, les. a vod. hosp.

Počet témat: 1


Biologie[^]

1

Studie vybraného invazního druhu

Zdeňka Chocholoušková

pro základní školy pro střední školy
Vymapování vybraného invazního druhu v okolí vašeho bydliště či školy
 


Ekonomika a řízení[^]

2

Bankovní produkty určené pro nepodnikatelskou sféru v ČR

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl vyhodnotit situaci českého bankovního trhu a analyzovat nabídku bankovních produktů pro nepodnikatelskou sféru v České republice. Na konkrétních příkladech by měla být vyhodnocena situace a zvoleno optimální portfolio bankovních služeb.
 
3

Bankovní produkty určené pro podnikatele v ČR

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student bude analyzovat současnou nabídku bankovních produktů pro podnikatele, zejména nabídku úvěrového financování. Na konkrétním případu bude zvoleno optimální protfolio bankovních produktů a služeb pro daný subjekt.
 
4

Daň z příjmů fyzických osob v České republice

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl umět vyhodnotit vývoj daně z příjmů fyzických osob a vyhodnotit daňové zatížení na konkrétním podniku.
 
5

Vliv mezinárodního účetnictví na změny v účetním výkaznictví České republiky

Jana Hinke

pro základní školy pro střední školy
Cílem je analýza vlivu mezinárodních účetních systémů na účetní výkaznictví podniků působících v ČR.
 
6

Využití finanční analýzy k hodnocení podniku

Zdeněk Hruška

pro základní školy pro střední školy
Student by měl v práci nastínit možnost využití nástrojů finanční analýzy k vyhodnocení finanční situace podniku.
 
7

Vztah mezi účetnictvím a daněmi v podnikatelském prostředí ČR

Jana Hinke

pro základní školy pro střední školy
Cílem je výzkum v oblasti vlivu daní na účetní výkaznictví a ekonomiky podniku v ČR.
 


Elektrotechnika, atd.[^]

8

Elektroizolační struktury a vyskonapěťové jevy

Pavel Trnka

pro základní školy pro střední školy
Měření el. parametrů izolačních struktur, diagnostické metody, VN jevy, teorie elektrického přeskoku a průrazu, omezování negativních účinků
 
9

Materiály pro elektrotechniku

Radek Polanský

pro základní školy pro střední školy
Fenomén magnetizmu, elektricky vodivé materiály, supravodivost, makromolekulární látky, nanotechnologie, měřicí metody el. vodivosti, el. pevnosti, dielektrických vlastností
 


Filozofie, politologie, atd.[^]

10

Anarchismus

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Vznik a vývoj anarchistického hnutí - základní myslitelé, aktuální stav a perspektivy této politické ideologie
 
11

Aplikovaná etika - analýza vybraného problému

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Student by měl analyzovat prostřednictvím vybraného etického systému (spadajícího do dvou základních typů etiky - zaměřené na principy a zaměřené na následky) vybraný společenský problém (například legalizaci marihuany, zavedené eutanazie apod.).
 
12

Aristoteles jako první sociální vědec v měřítku řeckých městských států

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře s metodou Aristotelovy práce s ústavami tehdejších řeckých městských států (tzv. poleis). Cílem je konkrétně pojmenovat východiska a metody, které formovaly moderní společensko-vědní přístup ke zkoumání společnosti.
 
13

Boj proti terorismu v ČR

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Legislativní i operativní rámec boje proti terorismu v ČR
 
14

Filozofie médií - vybraný koncept

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Obsah práce by měl být cílen na definování, co je to filozofie médií, zejména pak co je předmětem zkoumání tohoto oboru. Dále by si student měl vybrat směr v rámci filozofie médií či nějaký koncept a ten poté analyzovat.
 
15

Komunistická minulost v polistopadové kinematografii

Vladimír Naxera

pro základní školy pro střední školy
Práce by se měla zaměřit na zobrazování období komunismu ve vybraném díle (popř. několika vzájemně srovnaných dílech) natočených po pádu komunistického režimu.
 
16

Konflikty v postsovětském prostoru

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Konflikty na území nástupnických států SSSR - Moldavsko, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie
 
17

Konzumerismus jako významný fenomén dnešních západních společností

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Student by se v páráci měl zaměřit na charakterizaci fenoménu konzumerismu a jeho role v dnešních západních společnostech (především pak v politice a politické rovině).
 
18

Kritická teorie

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
V práci by se student měl zaměřit na základní vymezení fenoménu a hnutí kritické teorie (proč vzniklo, jaké jsou základní ideje, proč je to "kritická" teorie, základní myšlenky atd.). Součástí analýzy by mělo zhodnocení sílných a slabých stránek kritické teorie.
 
19

Moderní přístupy k válčení

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Charakteristika (post)moderního válčení - současné mezinárodní konflikty, terorismus, strategie, taktika a základní směry vývoje
 
20

Nacismus

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Charakteristika nacismu, ideové zdroje a praxe nacistického režimu, problematika totalitarismu, aktuálnost tématu
 
21

Opozice vůči komunistickému režimu v lokálních souvislostech

Vladimír Naxera

pro základní školy pro střední školy
Práce by se měla zaměřit na opozici vůči komunistickému režimu v některém konkrétním místě (region nebo obec). Mělo by dojít ke zohlednněí místních specifik a konkrétních aktérů, např. místních signatářů Charty 77, jejich konkrétních protirežimních aktivit, jejich střetů s komunistickou mocí, osudů (i po pádu komunismu) atd.
 
22

Platonův spravedlivý stát - kritická reflexe Ústavy a Zákonů

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře se základními společenskými koncepty, které Platon vytváří ve svých politických dílech Ústava a Zákony. Cílem práce je kriticky zhodnotit Platonovy koncepty, které ústí v jeho komplexní teorii o spravedlivém státě, a to vůči moderním demokratickým principům vlády.
 
23

Pojem demokracie v řecké politické filozofii

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má seznámit čtenáře s vývojem pojmu (ve smyslu konceptu) demokracie v krátkém časovém období tzv. řecké antiky. Cílem práce je poukázat na myšlenkové zdroje dnešních demokratických konceptů a má přispět k lepšímu pochopení významu pozitiv a rizik demokracie jako systému vlády.
 
24

Postsovětské Čečensko

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Čečensko po rozpadu Sovětského svazu a následné války s Ruskem
 
25

Přechod k demokracii v Československu v lokálních souvislostech

Vladimír Naxera

pro základní školy pro střední školy
Práce by se měla zaměřit na přechod k demokracii v ČR v některém konkrétním místě (region nebo obec). Měla by pojednat konkrétní aktéry přechodu k demokracii, zhodnotit lokální souvislosti konkrétní dopady na dané místo.
 
26

Role občanské společnosti v České republice

Jiří Mertl

pro základní školy pro střední školy
Autotor by se měl zaměřit na českou občanskou společnost a vymezit její základní charakteristiky, přičemž by se poté měl zaměřit na roli, jakou hraje v České republice (aktivní, pasivní, silnou, slabou atd.).
 
27

Ruskojazyčný organizovaný zločin

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Charakteristika organizovaného zločinu v postsovětském prostoru - historický vývoj, analýza hlavních aktivit a aktuálnost této problematiky
 
28

Stalinismus

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Charakteristika období stalinismu v SSSR, případně v jeho satelitech - sociopolitická situace, problematika "levicového" totalitarismu, aktuálnost tématu
 
29

Stoická filozofie - jedna z inspirací humanismu, lidských práv a křesťanství

Ondřej Stulík

pro základní školy pro střední školy
Práce má čtenáře seznámit se základními tezemi stoicismu, zejm. jeho vrcholné fáze, a také osvětlit vlivy jeho vzniku v souvislosti s helénismem. Cílem je identifikovat prvky, které přispěly k formování moderního humanismu a konceptu lidských práv.
 
30

Terorismus

Petr Kalinič

pro základní školy pro střední školy
Vznik moderního terorismu - metody a významné příklady (útoky jednotlivců x organizací), vliv na mezinárodní politiku
 
31

Vybrané aspekty komunistických režimů v lokálních souvislostech

Vladimír Naxera

pro základní školy pro střední školy
Práce by se měla zaměřit na vybranou událost nebo jev komunistického režimu a zabývat se jeho konkrétními projevy. Může jít třeba o osudy "železné opony" ve vybrané pohraniční oblasti, o proces kolektivizace venkova ve vybrané oblasti, o osud vybraného kláštera v dané oblasti atd. Takto pojatá práce předpokládá práci s dobovým tiskem a dalšími archivními materiály.
 
32

Zpravodajské služby v ČR

Jan Paul

pro základní školy pro střední školy
Transformace zpravodajských služeb v ČSR a ČR po roce 1989
 


Fyzika[^]

33

Akustická levitace

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Levitace drobných objektů ve stojaté zvukové vlně vytvořené pomocí ultrazvukových zdrojů. Rešerše, návrh a stavba experimentu, optimalizace parametrů pro dané typy ultrazvukových aktorů a levitujících objektů.
 
34

Analýza vzájemných vzdáleností vybraných planetek v prostoru

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Při zobrazování těles ve sluneční soustavě nelze zachovat měřítko vzdálenosti a rozměrů. Dochází tak k chybě v představivosti a špatné interpretaci diagramů. Cílem práce je analýza vzájemných vzdáleností vybrané skupiny planetek v prostoru. Výsledkem by mělo být sestavení matematické funkce (knihovny funkcí), která by střední (maximální a minimální) vzdálenost vypočítala.
 
35

Formáty prostorového zvuku pro domácí kino

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Fyzikální a psychoakustické jevy využívané ve vícekanálových systémech prostorového zvuku (např. Dolby Digital, DTS, MP3 Surround). Teorie prostorového slyšení, návrh hardwarového řešení, testovací signály pro nastavení, efektivní zdrojové kódování zvuku.
 
36

Fyzika hudebních nástrojů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Základní fyzikální princip funkce klasických a elektronických hudebních nástrojů pro běžně užívané nástroje strunné, dechové a perkusní. Počítač jako hudební nástroj, hardwarové i softwarové syntetizátory, samplery a sekvencery.
 
37

Fyzikální principy funkce různých typů mikrofonů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Praktická stavba jednoduchých funkčních modelů akusticko-elektrických měničů pro senzory akustického tlaku a gradientu akustického tlaku. Teorie využívaných fyzikálních jevů, stavba prototypů, počítačem řízené a vyhodnocované měření jejich parametrů.
 
38

Jak zvukem rozbít sklenku na víno

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Stavba a optimalizace experimentu pro destrukci tenkostěnných sklenek na víno různé velikosti a tvaru za pomoci stojaté zvukové vlny. Měření rezonančních vlastností sklenek, teoretické vysvětlení daného jevu a praktické ověření jevu pro různé sklenky.
 
39

Metody hodnocení zvukové kvality kompresních algoritmů pro MPEG-Audio a WMA

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Metody objektivního a subjektivního hodnocení kvality ztrátových audio-kódérů pro MPEG I Layer 2 a 3, WMA a dalších. Teoretické principy hodnocení zvukové kvality, zásady návrhu poslechových testů, praktický design testu, tvorba metodiky, provedení a vyhodnocení.
 
40

Měření akustických parametrů místnosti

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření frekvenční závislosti doby dozvuku pomocí počítačem řízeného a vyhodnocovaného experimentu v místnostech různého tvaru a velikosti, ověření souvislosti subjektivního vnímání prostoru s naměřenými akustickými parametry místnosti a polohou zdrojů zvuku.
 
41

Měření hluku a ochrana lidského zdraví před hlukem

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření hluku v budově skoly pomocí ručního hlukoměru i počítačem řízeného a vyhodnocovaného měření. Fyzikální principy měření hluku, kalibrace, vyhodnocování měření, identifikace zdroje hluku, platné hlukové normy v ČR a EU, návrh protihlukových úprav.
 
42

Měření parametrů reproduktorů a reproduktorových soustav

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření parametrů vícepásmových reprosoustav, jednotlivých elektro-akustických měničů, frekvenční výhybky a konstrukce ozvučnice. Fyzikální principy, měření, provedení a vyhodnocení poslechových testů a formulace souvislostí naměřených hodnot s výsledky poslechových testů.
 
43

Měření rychlosti zvuku ve vzduchu

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Ověření rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teoplotě vzduchu přímou metodou a nepřímou metodou analýzy stojatého vlnění ve vzduchem naplněných trubicích. Teoretické základy, stavba experimentu, měření a vyhodnocování s pomocí počítače.
 
44

Objektivní analýza zvuku hudebních nástrojů a lidského hlasu

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Hodnocení zvuku různých druhů hudebních nástrojů, lidského hlasu a zpěvu pomocí objektivních metod v časové i frekvenční oblasti a pomocí dlouhodobých statistik výchylky. Záznam, analýza a vizualizace výsledků pomocí počítačem řízeného měření.
 
45

Objektivní srovnávací test přenosných audiopřehrávačů

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Měření parametrů D/A převodníku a obvodů sluchátkového zesilovače, poslechové testy a korelace výsledků s objektivně měřitelnými parametry jako zkreslení, výstupní impedance a její vliv na frekvenční charakteristiku.
 
46

Ozvučení a akustické úpravy poslechového prostoru

Daniel Aichinger

pro základní školy pro střední školy
Fyzikální principy ozvučení poslechového prostoru, umístění reprosoustav pro stereofonní a vícekanálovou reprodukci, instalace a měření vlivu umístění zvukově pohltivých panelů a difuzorů, poslechové testy a jejich souvislost s naměřenými hodnotami.
 
47

Prověření platnosti druhého Keplerova zákona

Ota Kéhar

pro základní školy pro střední školy
Druhý Keplerův zákon se někdy nazývá zákon ploch. Aplikace na stránkách Astronomia umožňuje ověřit platnost tohoto zákona interaktivním způsobem. S ohledem na velikost zkoumané plochy není časový okamžik infinitezimálně krátký. Cílem práce by bylo prozkoumat vliv časového okamžiku na přesnost měření. Výhodná je částečná znalost programovacího jazyku, ideálně PHP.
 
48

Stavba a zprovoznění modelu Stirlingova motoru

Jaroslav Štech

pro základní školy pro střední školy
Návrh a vytvoření modelu tzv. Stirlingova motoru, tj. motoru pracujícího na základě cyklického stlačovaní a expanze vzduchu či jiného plynu.
 
49

Stavba a zprovoznění pulzačního motoru

Jaroslav Štech

pro základní školy pro střední školy
Návrh a vytvoření modelu pulzačního motoru, pracujícího na jednoduchém principu spalování směsi paliva a vzduchu ve spalovací komoře.
 


Geologie a geografie[^]

50

Historická paměť starých mapových děl - lze informace ze starých mapových děl využívat i dnes?

Vichrová

pro základní školy pro střední školy
využití obsahu starých mapových děl v současných aplikacích; sledování vývoje krajiny ; sledování rozvoje významného objektu (např. hrad, zámek, vesnice, město, soustavy rybníků a vodní díla….) zakresleného na starých mapách v průběhu několika desítek až stovek let;
 
51

Matematické základy zeměpisu, geografie a kartografie

Čepičková

pro základní školy pro střední školy
neuvedena
 
52

Meteorologická měření v lokalitě školy a jejich vyhodnocení

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

pro základní školy pro střední školy
Student provede ve vybraném časovém období měření meteorologických prvků v lokalitě školy. tema práce, metodika měření a vyhodnocení budou upřesněny na základě podmínek v konkrétní škole a odborného zájmu studenta.
 
53

Přesné určení pramenů a jejich zaměření pomocí GPS vodotečí přitékajících do plzeňských řek na území města Plzně

Jiří Suda

pro základní školy pro střední školy
přesné určení pramenné oblasti a prame vodotečí přitékajících do plzeňských řek, zaměření pramene pomocí GPS, zpracování hydrologických charakteristik a popis toků
 
54

Zkoumání vztahů a závislostí v reálném světě pomocí modelu v geografickém informačním systému

Jedlička

pro základní školy pro střední školy
Využití analytických nástrojů geografických informačních systémů pro sledování závislostí jevů vyskytujících se v reálném světě, například několik: závislost vinic na orientaci svahu, odhad náročnosti výstavby komunikace s využitím digitálního modelu území, odhad a dojezdové doby pro určitý dopravní prostředek (vlak x autobus x IZS x ...), ...
 


Historie_[^]

55

Po stopách pověstí nejen v české kotlině

Alena Kováříková

pro základní školy pro střední školy
Nejen látkové paralely spojují české a německé pověsti. Došel krysař z Hameln opravdu na Moravu? Jak ztvárnil Brentano mýtus o kněžně Libuši? Kde se vzal drak ve Furthu?
 


Informatika[^]

56

Internetové informační technologie (nejen) pro mapy

Jakub Šilhavý

pro základní školy pro střední školy
Geografické informační systémy ve webovém prohlížeči prostřednictvím technologií Web 2.0. Vytváření webových aplikací pro zobrazování map a využívání analytických nástrojů GIS.
 
57

Paralelní řešič malých soustav lineárních algebraických rovnic pro GPU

Roman Kužel

pro základní školy pro střední školy
Cílem projektu je implementovat paralelní řešič malých soustav lineárních algebraických rovnic pro GPU na platformě NVIDIA CUDA. Půjde o řešení tisíců soustav do 20 rovnic. Jedním z výstupů bude srovnání vyvinutého řešiče se standardním sekvenčním přístupem a paralelní implementací na symetrickém multiprocesoru pomocí standardu OpenMP. Dále bude vyvinutý řešič využit pro modelování reálného fyzikálního procesu, konkrétně transportu neutronů v energetických jaderných reaktorech.
 
58

Počítačové modelování

Marek Brandner

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je seznámit se ze základy matematického a počítačového modelování ve vybrané oblasti (je možné se zaměřit na simulace říčního proudění, rozlivů, na simulace dopravy a šíření nečistot v ovzduší) a naučit se implementovat a analyzovat vytvořený numerický model. Student získá základní kompetence v oblasti počítačového modelování a naučí se zpracovávat témata interdisciplinárního charakteru.
 
59

Prostorové databáze a datové sklady

Karel Janečka

pro základní školy pro střední školy
Využití systémů řízení bází dat pro správu, analýzu a aktualizaci prostorových dat. Využití metod dolování dat v prostorových databázích k objevování skrytých závislostí v datech. Indexování časoprostorových dat.
 
60

Správce sbírek založený na technologiích sémantického webu

Petr Včelák

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je navrhnout a implementovat nástroj pro organizaci a procházení sbírek (fotografie, hudba, knihy, atd.) založený na technologiích sémantického webu. Pro ilustraci, sbírka fotografií může být pořízena na více místech, každá fotografie může zobrazovat různé osoby, předměty apod. Osoby mohou být současně ve více skupinách jako je rodina, přátelé, spolupracovnící, apod.
 


Pedagogika, psychologie, atd.[^]

61

Rozvoj mluvního projevu studentů vybraných plzeňských SŠ

Pavla Sovová

pro základní školy pro střední školy
Téma je určeno zájemcům o prezentační a mluvní dovednosti. Autor by na vybraných školách mapoval, jakým způsobem a v jakých předmětech (projektech) je realizován rozvoj sledovaných dovedností. Výsledky práce mohou nabídnout cenné podněty pro ŠVP nejen zúčastněných škol.
 
62

Sociální komunikace

Věra Kosíková

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je výzkum v oblasti verbální a neverbální komunikace
 
63

Školní zralost

Věra Kosíková

pro základní školy pro střední školy
Cílem práce je zkoumání školní zralosti předškoláků u vybrané skupiny
 


Strojírenství, hutnictví, atd.[^]

64

Design digitální továrny v editoru počítačové hry

Petr Hořejší

pro základní školy pro střední školy
Pro design digitální továrny je možné dnes využít více různých nástrojů (jako např. DELMIA nebo Technomatix Plant Design). Tyto nástroje však bohužel většinou neobsahují plnou podporu moderních grafických metod (DX10 renderingu, shaderingu, atp.) V současné době jsou tyto principy velmi dobře zpracovány v moderních počítačových hrách. Mnoho z nich obsahuje i vlastní editory přímo v základní instalaci. Cílem této práce je vytvořit virtuální prostředí výrobní haly s využitím těchto editorů.
 
65

Digitální model výrobního systému

Michal Šimon

pro základní školy pro střední školy
Jedná se vytvoření digitálního modelu výrobního systému od výrobních strojů, přes uspořádání pracoviště až po celý výrobní systém v prostředí moderních SW nástrojů umožňujících 3D stereoskopické zobrazení. Veškeré systémy, SW a 3D monitory a projekční zařízení budou k dispozici studentům na pracovišti zadavatele.
 
66

Návrh zařízení pro záznam dynamického chování silničního vozidla

Tomáš Kroták

pro základní školy pro střední školy
Návrh zařízení pro měření a záznam dynamického chování silničního vozidla založen na dostupné výpočetní technice. Projekt pro 4 až 6 studentů.
 
67

Využití augmented reality

Petr Hořejší

pro základní školy pro střední školy
Augmented Reality (rozšířená realita) je jedním z nástrojů virtuální reality (VR). Rozšířená realita je spojovacím mostem mezi dvěma světy, reálným a virtuálním. Tímto propojením vzniká nový svět, který kombinuje vlastnosti obou těchto světů, a poskytuje tak ve spojení s moderní projekční technikou uživateli nové netušené možnosti. Princip tohoto nástroje spočívá ve snímání tzv. markeru (unikátní značky) ve světě reálném (např. obyčejnou webkamerou) a jeho následném nahrazení 3D modelem (i animovaným) ve světě virtuálním. Cílem této práce je vytvořit sadu obsahující dvojice marker-3D model pro vizualizaci výroby.
 
68

Zavedení 5S v prostorách pro praktickou výuku.

Tomáš Kroták

pro základní školy pro střední školy
Vyhodnocení současného stavu a návrh pracoviště podle zásad 5S v prostorech pro praktickou výuku. Projekt pro 4 až 6 studentů.
 


Teorie kultury, umění, atd.[^]

69

Multimediálně zpracovaná proměna zvoleného obsahu

Vladimira Zikmundova

pro základní školy pro střední školy
Student vybere obsah, jehož kvalitativní proměnu zachytí pomocí vybraných multimediálních prostředků. Téma předpokládá dostatečnou znalost zvolené technologie.
 
70

Multimédia a současná česká výtvarná umělecká scéna v kontextu vizuální kultury

Vladimira Zikmundova

pro základní školy pro střední školy
Přehledová studie o současných českých výtvarných umělcích, kteří využívají v tvorbě digitální technologie. Student porovná vybrané příklady uměleckých počinů s širší vizuální kulturou (v médiích, ve veřejném prostoru atd.).
 


Zdravotnictví[^]

71

Návrh bezbariérového rodinného domu

Petr Šika

pro základní školy pro střední školy
Návrh bezbariérového rodinného domu se zvláštním důrazem na bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 
72

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a jejich prevence u adolescentů

Jaroslava Nováková

pro základní školy pro střední školy
Kardiovaskulární onemocnění je, jako příčina úmrtí v České republice, na prvních místech. Prevence začíná již v dětství a dospívání. Jak jsou mladí lidé ochotni akceptovat doporučení a zda jsou si vůbec rizika onemocnění vědomi, by mohlo být zajímavým návrhem pro SOČ.
 


Zemědělství, les. a vod. hosp.[^]

73

Přesné určení pramenů a jejich zaměření pomocí GPS vodotečí přitékajících do plzeňských řek na území města Plzně

Jiří Suda

pro základní školy pro střední školy
Přesné určení pramenné oblasti a prame vodotečí přitékajících do plzeňských řek, zaměření pramene pomocí GPS, zpracování hydrologických charakteristik a popis toků