Nabídka realizace projektových dnů

Nabídka realizace projektových dnů je určena pro všechny základní a střední školy v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Je možné si vybrat z níže nabízených témat. Projektové dny budou probíhat dle jejich zaměření na vaší škole nebo na pracovišti ZČU.

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Přihláška je ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na níže uvedený kontakt garanta aktivity.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail: kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Biologie

Počet témat: 3

Obor: Chemie

Počet témat: 2

Obor: Filosofie

Počet témat: 1

Obor: Fyzika

Počet témat: 5

Obor: Geografie

Počet témat: 4

Obor: Informatika

Počet témat: 3

Obor: Matematika a statistika

Počet témat: 1

Obor: Ped. a psych.

Počet témat: 2

Obor: Právo

Počet témat: 1

Obor: Výtvarno

Počet témat: 5

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 5


Biologie[^]

1

Mikroskopická praktika

Veronika Kaufnerová, Petra Vágnerová

pro základní školy
Mikroskopická praktika věnovaná vlivu různého pH na vodní organismy. 4 hodinová praktika.
 
2

Skrytý svět pod mikroskopem

Zdeňka Chocholoušková, Veronika Kaufnerová

pro základní školy
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., Mgr. Veronika Kaufnerová. Základní mikroskopická praktika věnovaná způsobu zacházení s mikroskopem, zhotovení jednoduchého preparátu. Pozorování buněk. 4 hodinová praktika.
 
3

Tajemný svět lišejníků a mechů

Zdeňka Chocholoušková, Ondřej Peksa

pro střední školy
Projektový den zaměřený na determinaci mechů a lišejníků v terénu a poté v laboratořích oddělení biologie.
 


Chemie[^]

4

Izolace a identifikace organických sloučenin

Jitka Štrofová

pro střední školy
Projektový den je zaměřen na izolační postupy, čistotu látek (chemické individuum) a na identifikaci a stanovení struktury látek chemickými a přístrojovými metodami. Po teoretickém úvodu následuje praktická část v laboratořích katedry chemie FPE, ZČU v Plzni. Projektový den je určen studentům SŠ se zvýšeným zájmem o chemii. Maximální počet účastníků: 20
 
5

Měření fyzikálně-chemických veličin

Jitka Štrofová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den je zaměřen na měření různých fyzikálně-chemických veličin (teplota, tlak, pH, vodivost ...) a na sledování jejich závislosti na podmínkách prostředí. Po stručném teoretickém úvodu budou účastníci v malých skupinách řešit praktické úlohy v laboratořích katedry chemie FPE, ZČU v Plzni. Maximální počet účastníků: 25
 


Filosofie[^]

6

Kultura Blízkého východu

Daniel Křížek

pro základní školy, pro střední školy
Cílem projektového dopoledne je seznámit žáky s kulturami a společnostmi Blízkého východu s důrazem na jejich rozmanitost. Pozornost je věnována také kulturním kontaktům této oblasti s Evropou od starověku po současnost. Konkrétní formy a obsah budou přizpůsobeny požadavkům škol.
 


Fyzika[^]

7

Elektrovozítko

Josef Formánek

pro střední školy
Zasvěcení do tajů stavby a provozu elektrovozidel a určení jejich výhod a nevýhod v porovnání s konvenčními vozidly.
 
8

Hrátky s elektřinou a magnetismem

Zdeňka Kielbusová

pro střední školy
Projektový den zaměřený na poznatky z elektřiny a magnetismu
 
9

Hrátky s magnety

Zdeňka Kielbusová

pro základní školy
Projektový den zaměřený na základní poznatky z magnetismu
 
10

Hrátky s plyny

Zdeňka Kielbusová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den zaměřený na mechaniku a dynamiku plynů.
 
11

Kvarteto s astronomem

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
V libovolné roční období (jaro, léto, podzim, zima) lze uskutečnit čtyřhodinovou akci, která se skládá ze čtyř různých témat. Poslechnete si povídání o planetě Mars, na kterou se podíváme čtyřmi různými způsoby – pouhýma očima, dalekohledem, přistáním na povrchu a mikroskopem. V další hodině si na čtyři různé způsoby vyzkoušíme a procvičíme naše oko z pohledu jeho nedokonalosti. Při příznivých povětrnostních podmínek bude zařazeno praktické pozorování oblohy nebo čtyři zajímavé ukázky z počítačového planetária. V závěru se podíváme na jediné vesmírné těleso, po kterém se už lidé v minulosti procházeli, a to čtyřmi způsoby.
 


Geografie[^]

12

Exkurze k dějinám česko-německých vztahů

Jiří Stočes

pro střední školy
Exkurze spojená se samostatnou prací studentských skupin, jejímž cílem je hlubší poznání a reflexe česko-německého střetávání v západočeském pohraničí, včetně dopadů krajinu, společnost, památky apod. Přeběžně jsou nabízeny dva cíle exkurzí (Žluticko - Skoky, Žlutice, Chyše; Cheb-Marktredwitz - srovnání expozic muzeí), je však možné se "na objednávku" přizpůsobit lokalitě dané školy.
 
13

Integrované terénní vyučování se zaměřením na geografii (pro gymnazia)

Jiří Suda

pro střední školy
Integrované terénní vyučování se zaměřením na geografii (pro gymnazia). 4 hodiny.
 
14

Poznávání místního regionu

Marie Novotná

pro střední školy
Vycházka do okolí školy. Získávání geografických informací o přírodních i historických zajímavostech regionu v terénu pomocí GPS. Zpracování těchto informací pomocí Google Eatrh, prezenrace získaných poznatků.
 
15

Vytvoření GIS místního regionu

Marie Novotná

pro střední školy
Práce v geografickém informačním systému, získávání geografických dat o místním regionu, jejich zpracování a vizualizace formou map.
 


Informatika[^]

16

Projektování výroby a logistiky

Michal Šimon

pro střední školy
Dnes jsme schopni, stejně jako v počítačových hrát, vytvořit zcela reálné prostředí, ve kterém se kromě lidí as trojů pohybuje i materiál, výrobky a další zařízení. Tím vytvoříme model výrobního podniku, na kterém můžeme provádět pokusy se změnami objemu a struktury výroby.
 
17

Virtuální realita

Michal Šimon

pro základní školy, pro střední školy
Virtuální realita dnes prostupuje zcela do našich běžných životů a s jejími základními prvky se dnes setkáváme nejen v kinech a scifi filmech, ale i reklamách, brožurách a potenciálně i hračkách. O základních možnostech použití, efektech a principech jak vytvářet virtuální prostor se seznámíte na projektovém dni.
 
18

Základy Autocadu

Zuzana Zbořilová

pro střední školy
Náplň: • Popis a nastavení pracovního prostředí, pracovní plocha, panely nástrojů, stavový řádek, příkazový řádek • Použití základních příkazů: panel nástrojů kresli a modifikace • Efektivní použití hladin, nastavení tlouštěk a typu čar • Kótování, šrafy, text • Bloky • Nastavení a používání zkratek • Tvorba výkresů ve výkresovém prostoru, různá měřítka, popiska • Tisk Pracovat se bude na reálném projektu, účastníci si mohou přinést vlastní návrh nebo bude k dispozici část cizího projektu. Během kurzu narýsujeme okótovaný půdorys, který umístíme na výkres s popiskou a připravíme k tisku.
 


Matematika a statistika[^]

19

Státní rozpočet, deficit, veřejný dluh - pohled řečí čísel a vztahů.

František Vávra

pro střední školy
V současnosti probíhá mediální kampaň kolem veřejného zadlužení státu. V této kampani panuje mnoho mýtů a pověr. Někdy je skutečnost lepší než se říká, někdy horší. Účelem přednášky je uvést věci na správnou míru a to především řečí čísel. Přednáška předpokládá elementární znalosti z úročení a procentního počtu.
 


Ped. a psych.[^]

20

Den s multikulturní výchovou -- rozvíjení interkulturních kompetencí

Markéta Zachová

pro základní školy, pro střední školy
Cílem semináře je seznámit žáky(studenty) se základními tématy multikulturní výchovy (např. předsudky, stereotypy, pravidla imerkulturní komunikace..), na konkrétních příkladech a situacích rozvíjet kognitivní kompetence - znalosti o cizích kulturách i kultuře vlastní, náhled na vlastní chování v konfrontaci s jinými kulturními vzorci, prohloubení empatie, rozvoj sociálních dovedností především kooperace (respektovat ostatní, pochopit svoji roli v týmu)
 
21

Den s tvořivou pedagogikou a dramatickou výchovou

Roman Černík

pro základní školy, pro střední školy
Cílem interaktivního semináře je seznámit žáky(studenty) se základními tématy a postupy pedagogiky zaměřené na rozvoj tvořivosti a veřejného vystupování. Na konkrétních příkladech a situacích rozvíjet tvořivé dovednosti i způsoby jednání v dramatických situacích. Studenti (žáci) si mouhou učinit náhled na vlastní chování v konfrontaci s jinými, mohou pracovat na prohloubení empatie rozvoji sociálních dovedností především kooperace (respektovat ostatní, pochopit svoji roli v týmu).
 


Právo[^]

22

Simulovaný proces

Kristýna Spurná

pro střední školy
Simulované soudní jednání, které představí roli soudu, advokátů, účastníků, svědků atd.
 


Výtvarno[^]

23

Architektura Plzně (letní semestr)

Zuzana Zbořilová

pro základní školy
• Vycházka - děti budou upozorněny na architektonicky zajímavé objekty a soubory a budou jim popsány historické souvislosti, které měly vliv na jejich vzhled a umístění v urbanismu města • Hry ve veřejném prostoru (2. stupeň ZŠ) - děti budou vytvářet rozbor prostředí ve kterém žijí - naučí se tak vnímat svět a hledat souvislosti uspořádání veřejného prostoru (hledání dominant, rozbor funkčního uspořádání prostoru, stáří budov) • Výtvarné dílny (1. stupeň ZŠ) - na základě nabytých znalostí budou děti pod vedením navrhovat (kreslit, malovat a modelovat) domy, které pak mohou skládat do větších urbanistických celků – výsledky se umístí na webové stránky - postupně bude vznikat město s ulicemi, náměstími, typickými dominantami.....Důraz bude kladen na vzájemnou spolupráci dětí (podobně jako když vzniká reálný projekt domu nebo města)
 
24

Digitální fotografie

Zuzana Zbořilová

pro základní školy, pro střední školy
Současné možnosti digitálních fotoaparátů. Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon. Na promítaných ukázkách Vám budou vysvětleny základy kompozice fotografického obrazu – tonální a lineární řešení, využití rytmu, fotografie založená na principu významového nebo světelného kontrastu, prostorotvorné postupy, základy práce s barvou. Pracovat se bude v přirozených světelných podmínkách v interiéru a v exteriéru. Bude možné používat stativ a odraznou desku. Naučíte se praktické postupy tvorby portrétu, fotografického zátiší a městského dokumentu. Součástí kurzu budou společné konzultace a prezentace nafocených snímků.
 
25

Vybrané kapitoly z dějin umění zážitkem

Martina Komzáková

pro základní školy, pro střední školy
Gotika , renesance, baroko, realismus a začátek moderny - projekt zaměřený na porozumění specifik jednotlivých uměleckých slohů prostřednictvím zážitku - výtvarná činnost , prvky dramatické výchovy, 5x 90 min
 
26

Výtvarné etudy pro vzájemné porozumění

Martina Komzáková

pro základní školy, pro střední školy
Projekt zaměřený na pozitivní prevenci psychosociálně patologických jevů a rozvoj komunikace a spolupráce v třídním kolektivu - 5 x 90 min
 
27

Živá moderna

Martina Komzáková

pro základní školy, pro střední školy
Začátky moderny, impresionismus, kubismus, surrealismus, dadaismus, abstrakce - projekt zaměřený na porozumnění specifik jednotlivých uměleckých stylů a jejich významu pro společnost prostřednictvím zážitku - výtvarná činnost, prvky dramatické výchovy, 5x 90 min
 


Zdravotnictví[^]

28

Den s vozíkem

Petr Šika

pro základní školy, pro střední školy
Atraktivní multimediální workshop s praktickými ukázkami, podrobné seznámení s fungováním ortopedického vozíku, vyzkoušení jízdy zručnosti, soutěže
 
29

Den zdravé chůze

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Projektový den seznamuje s novými poznatky v oblasti významu chůze na zdraví. Součástí je prezentace jednotlivých fází chůze, praktické vyzkoušení vyšetření chůze na footscanu, nácvik správného stereotypu chůze prostřednicvtím fyzioterapeutických technik a metodik (bradlový chodník, balanční plochy, jrůzné povrch, senzomotorická stimulace). Vyvrcholením je nácvik správné techniky chůze nordic walking.
 
30

Ergo den

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Seznámení s oborem ergoterapie v prostorách KFE. Akce bude probíhat v učebnách KFE. Základní informace o oboru budou studentům předány formou prezentace. V učebně ergotirepie budou představeny praktickou formou kompenzační pomůcky a využití kreativních technik a her v ergoterapii.
 
31

Fyzio den

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Seznámení s oborem fyzioterapie v prostorách KFE. Akce bude probíhat v učebnách KFE. Základní informace o oboru budou studentům předány formou prezentace. Dále bude v každé učebně ukázka praktické aplikace poznatků oboru fyzioterapie. K dispozici bude posturograf, footscan a testování na vahách.
 
32

Sport zdravě

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Příměstský týdenní tábor seznamuje v teoretické i praktické rovině s inovovanými technikami tréninkového procesu na základě nejnovějších znalostí v oboru kineziologie, které podporují zapojení autochtonní muskulatury a tím zlepšují ekonomiku pohybu. (např. balanční cvičení, DNS apod.) Vše je podpořeno objektivizací přístrojovým vybavením.