Nabídka vedení zájmových kroužků

Nabídka vedení zájmových kroužků je určena pro všechny žáky a studenty základních a středních škol v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Zároveň nabízíme možnost vedení těchto kroužků přímo na vaší škole. Je možné si vybrat z níže nabízených témat. 

Náklady na přednášející/vedoucí a na realizaci aktivit jsou plně hrazeny z projektu SPPVaV.

Pro zájemce o účast v zájmovém kroužku je přihláška ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na níže uvedený kontakt garanta aktivity.

Pro zájemce o vedení zájmového kroužku z řad škol je přihláška ke stažení ZDE, vyplněnou ji odešlete na níže uvedený kontakt garanta aktivity.

Pro další informace kontaktujte PhDr. Zdeňku Kielbusovou a Mgr. Barboru Šťastnou, které jsou garanty této aktivity.

E-mail:  kielbus@kmt.zcu.cz a stastna@rra-pk.cz

Nabídka oborů a témat

Zobrazit:         

Obor: Ekonomika a řízení

Počet témat: 3

Obor: Fyzika

Počet témat: 5

Obor: Historie.

Počet témat: 2

Obor: Hudební výchova

Počet témat: 1

Obor: Informatika

Počet témat: 5

Obor: Pedagogika, psychologie, atd.

Počet témat: 4

Obor: Výtvarno

Počet témat: 7

Obor: Zdravotnictví

Počet témat: 3

Obor: Český jazyk

Počet témat: 2


Ekonomika a řízení[^]

1

Banky a jejich produkty

Zdeněk Hruška

pro základní školy, pro střední školy
Rozšíření finanční gramotnosti studentů základních i středních škol. Cílem by bylo usnadnit těmto studentům orientaci v produktech nabízených bankami a dalšími finančními institucemi.
 
2

Daně v České republice

Zdeněk Hruška

pro střední školy
Cílem kroužku by bylo předat studentům základní znalosti v oblasti daňové problematiky v České republice a naučit je vypočítat základní druhy daní.
 
3

Ekonomické minimum

Jana Hinke

pro základní školy, pro střední školy
Cílem je podat všeobecný náhled na základní principy fungování tržního hospodářství, podmínky podnikání v ČR a dále vysvětlit základní pojmy z oblasti účetnictví, financí a ekonomiky nejen podniku, ale i rodiny.
 


Fyzika[^]

4

Astronomický koutek

Ota Kéhar

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí se základními astronomickými pojmy a principy. Podíváme se na objekty ve sluneční soustavě, na fungování hvězd, mlhovin a galaxií. Setkání budou koncipovány popularizační formou s dostatečným prostorem pro zodpovídání otázek a praktickou aktivitou účastníků (některé hodiny lze uskutečnit v počítačové učebně). V případě příznivých povětrnostních podmínek bude zařazeno praktické pozorování oblohy a některých úkazů. Lze zařadit i návštěvu hvězdárny, planetária nebo dalších odborných pracovišť. Minimální počet účastníků je 10, maximální je omezen velikostí učebny, prakticky zhruba 25.
 
5

Fyzikální kroužek

Lukáš Feřt

pro střední školy
Kroužek je pro zvídavé, kteří si chtějí vyzkoušet základní fyzikální zákonitosti. Náplň kroužku jsou především pokusy, které podle návodu vyrábí a zkoušejí přítomní.
 
6

Kroužek k přípravě na Matematickou a Fyzikální olympiádu

Josef Veselý

pro střední školy
Kroužek je pro studenty, kteří se chtějí zúčastnit Matematické a Fyzikální olympiády.
 
7

Mladý elektrotechnik

Jiří Čengery

pro základní školy
Kroužek bude zaměřen pro děti druhého stupně základní školy jednou týdně 1,5 h. Budou se seznamvat prakticky s teoretickými poznatky z fyziky formou hry a vlastních projektů. Jako hlavní pomůcky budou použity elektronické stavebníce firmy Merkur a pájka pro vlastní sestavování elektronických zařízení. Ze začátku se žáci budou postupně seznamovat se základnímy prvky a principy elektroniky, které pak budou aplikovat při stavbě modelů ze stavebnic Merkur. Pokročilejší si pak budou moci sami navrhnout a sestavit elektronické zařízení a případně i naprogramovat jednoduchý procesorový obvod.
 
8

Příprava nadaných žáků na astronomickou a fyzikální olympiádu

RNDr. Miroslav Randa, Ph. D.

pro základní školy
Cílem kroužku je příprava žáků na astronomickou oympiádu v kategoriích EF a GH a fyzikální olympiádu v kategoiích E a F.
 


Historie.[^]

9

Kroužek mladých historiků

Jiří Stočes

pro základní školy
Obsahem kroužku bude zejména nahlédnutí do dílny každého historika. Na základě ukázek si děti vyzkouší číst staré texty v originále, převádění datovacích formulí, rozšifrovat chronogramy, rozeznat základní druhy pečetí a mincí, blasonování erbu, sestavení rodokmenu apod.
 
10

Pomocné vědy historické aneb základy historického řemesla

Jiří Stočes

pro střední školy
Pomocné historické disciplíny jsou základním předpokladem pro zvládnutí práce s prameny, zejména pro starší dějiny. Vedle nezbytného terminologického minima bude náplí kroužku zejména získávání základních praktických dovedností (čtení starých textů v originále, převádění datovacích formulí, formální rozbor listin, druhy pečetí, poznávání základních mincí, blasonování erbu, sestavení rodokmenu apod.).
 


Hudební výchova[^]

11

Zobcová flétna

Mgr. Ladislava Kuncová

pro základní školy
Cílem kroužku je seznámit žáky s hudebním nástrojem flétna, naučit se tóny v hudbě, jejich relativní výšky, rozlišení pomocí různých hudebních nástrojů.
 


Informatika[^]

12

Programování C

Michal Kratochvíl

pro základní školy, pro střední školy
Cílem kroužku je naučit se využívat programový jazyk ANSI C a prohloubit si znalosti v oblastech práce s datovou strukturou pole a vícerozměrné pole. Naučit se prezentovat jednoduchý systém pro řazení posloupností dat v polích a aplikace algoritmu na konkrétních příkladech.
 
13

Programování DELPHI

Václav Papež

pro základní školy, pro střední školy
Cílem kroužku je naučit žáky tvorbě vlastních metod, cyklů a podmínek v programu DELPHI.
 
14

Programování JAVA

Václav Papež

pro základní školy, pro střední školy
Cílem kroužku je seznámit žáky s programy jako BlueJ či NetBeans IDE - unární a binární operátory, naučit se objektově orientované logice a procedurální logice.
 
15

Robotika

Ing. Tomáš Ryba

pro základní školy
Kroužek si klade za hlavní cíl seznámit žáky s moderní technikou se zaměřením na robotiku a to formou krátkých přednášek na začátku každé hodiny a dalším doplněním praktickými ukázkami. Důraz je kladem na rozvoj technického vzdělání.
 
16

Základy Autocadu

Zuzana Zbořilová

pro střední školy
Náplň: • Popis a nastavení pracovního prostředí, pracovní plocha, panely nástrojů, stavový řádek, příkazový řádek • Použití základních příkazů: panel nástrojů kresli a modifikace • Efektivní použití hladin, nastavení tlouštěk a typu čar • Kótování, šrafy, text • Bloky • Nastavení a používání zkratek • Tvorba výkresů ve výkresovém prostoru, různá měřítka, popiska • Tisk Pracovat se bude na reálném projektu, účastníci si mohou přinést vlastní návrh nebo bude k dispozici část cizího projektu. Během kurzu narýsujeme okótovaný půdorys, který umístíme na výkres s popiskou a připravíme k tisku.
 


Pedagogika, psychologie, atd.[^]

17

Asertivní jednání

Lenka Kroupová

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí se základními styly jednání, asertivními právy i povinnostmi, s jednotlivými asertivními technikami a způsoby manipulace. Při přednášce si vyhodnotí test asertivity a budou seznámeni s příklady a videoukázkami.
 
18

Konfliktní situace

Lenka Kroupová

pro základní školy, pro střední školy
Účastnící se seznámí s druhy a příčinami konfliktních situací, fázemi konstruktivního řešení konfliktu i styly řešení.Prakticky si vyzkouší test k odhalení stylu jednání při řešení konfliktních situací.
 
19

Stres a syndrom vyhoření

Lenka Kroupová

pro základní školy, pro střední školy
Účastníci se seznámí se stresory, vlivem stresu na organismus, projevy stresu, způsoby jeho zvládání i prevencí. Definován bude syndrom vyhoření, jeho fáze, příznaky a prakticky si frekventanti vyzkouší testy ke zjištění míry stresu a relaxační techniky.
 
20

Zvládání agrese v komunikaci

Lenka Kroupová

pro základní školy, pro střední školy
Stupňující agresivita ve společnosti se promítá i do komunikace. Důležité je zvládat specifika komunikace s agresivním člověkem, znát příčiny , uklidňující vlivy v komunikaci, zásady zvládání agresivity i chyby v přístupu.
 


Výtvarno[^]

21

Digitální fotografie

Zuzana Zbořilová

pro základní školy, pro střední školy
Současné možnosti digitálních fotoaparátů. Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon. Na promítaných ukázkách Vám budou vysvětleny základy kompozice fotografického obrazu – tonální a lineární řešení, využití rytmu, fotografie založená na principu významového nebo světelného kontrastu, prostorotvorné postupy, základy práce s barvou. Pracovat se bude v přirozených světelných podmínkách v interiéru a v exteriéru. Bude možné používat stativ a odraznou desku. Naučíte se praktické postupy tvorby portrétu, fotografického zátiší a městského dokumentu. Součástí kurzu budou společné konzultace a prezentace nafocených snímků.
 
22

Digitální koláž a fotomontáž (bitmapové editory)

Vladimira Zikmundova

pro základní školy, pro střední školy
Studenti si osvojí základní funkce úpravy fotografií v bitmapovém editoru a skládání obrazů nebo jejich částí do nových celků (koláž, fotomontáž). Student se seznámí s různými alternativami vhodných editorů od komerčních po freewarové a vyzkouší si další kooperující software.
 
23

Film a videoklip

Jan Mašek

pro základní školy, pro střední školy
Navrhování a aktivní tvorba vlastních krátkých filmů s příběhem, dokumentů a hudebních videoklipů prostřednictvím dostupných grafických editorů a programů pro zpracování videa.
 
24

Fotografie tvořivě

Jan Mašek

pro základní školy, pro střední školy
Navrhování a aktivní tvorba stylizovaných fotografií, včetně fotomontáží prostřednictvím dostupných fotografických editorů, popř. freewarových programů pro zpracování fotografie.
 
25

Kurz keramiky, modelování a prostorové tvorby

Stanislav Poláček

pro základní školy, pro střední školy
Cyklus praktických cvičení se zaměřením na základy modelování a základní způsoby vytváření keramiky, popř. i na vytváření rotačních nádob na hrnčířském kruhu. Kurz může být dle zájmu rozšířen i na problematiku sochy v prostoru a krajinnou problematiku. Land art, instalace, objekt a současné materiály a technologie. Možnost individuálního plánu. Kurz lze využít i jako přípravu pro studium na SŠ nebo VŠ.
 
26

Kurz kresby a malby

Stanislav Poláček

pro základní školy, pro střední školy
Cyklus praktických cvičení se zaměřením na prohloubení základů kresby a malby zátiší, figury, portrétu, architektury a krajiny. Možnost individuálního plánu. Kurz lze využít i jako přípravu pro studium na SŠ nebo VŠ.
 
27

Počítačová animace (v programu Adobe Flash)

Vladimira Zikmundova

pro základní školy, pro střední školy
Studenti budou vytvářet pohyblivý obraz v animačním programu Adobe Flash a osvojí si základní dovednost tvorby interaktivní aplikace v tomto editoru.
 


Zdravotnictví[^]

28

Arteterapie

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Studentům bude představena jedna z forem terapie, a to Arteterapie. Formou prezentace se studenti seznámi s principy této terapie. Součástí budou i praktické ukázky arteterapie, do které se studenti zapojí.
 
29

Muzika nás baví

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Studentům bude představena jedna z forem terapie, a to Muzikoterapie. Formou prezentace se studenti seznámi s principy této terapie. Součástí bude i praktická ukázka vedení muzikoterapie, do které se studenti zapojí.
 
30

Sport zdravě

Monika Valešová

pro základní školy, pro střední školy
Kroužek seznamuje s inovovanými technikami tréninkového procesu na základě nejnovějších znalostí v oboru kineziologie, které podporují zapojení autochtonní muskulatury a tím zlepšují ekonomiku pohybu. (např. balanční cvičení, DNS apod.)
 


Český jazyk[^]

31

Interpretace vybraných děl české a světové literatury

Martin Šíp

pro střední školy
Didaktická interpretace vybraných děl české a světové literatury vedená s ohledem na požadavky nové podoby ústní části maturitní zkoušky z češtiny, rozvoj receptivních dovedností žáků, důraz na mezioborový, resp. artefiletický rozměr předmětu literární výchova.
 
32

Literatura a film

Martin Šíp

pro střední školy
Uvedení do filmové poetiky, literární předloha a její filmová adaptace, komentované projekce vybraných filmových děl české i světové filmografie s následným rozborem, filmová kritika, formování estetického vnímání.