Klíčové aktivity

KA01

Stanovení vhodných mediálních témat a jejich komunikace

KA02

Dny otevřených dveří

KA03

Dny vědy a techniky

KA04

Podpora popularizace a prezentace vědeckých týmů na ZČU

KA05

Propagace vědy, výzkumu, vývoje a inovací, prezentace výsledků

KA06

Popularizace mezioborového výzkumu a vývoje

KA07

Přednáškové cykly na součástech ZČU

KA08

Realizace komunikačního plánu VaV se žáky a studenty - zájemci o VaV

KA09

Workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech

KA10

Systematická práce se zájemci o výzkum a vývoj

KA11

Systematická spolupráce se školami a volnočasovými organizacemi

KA12

Systematická práce se zájemci o VaV - kurz Edutainer junior

KA13

Vzdělávání pracovníků ZČU v oblasti ochrany duševního vlastnictví

KA14

Vzdělávání pracovníků ZČU v oblasti popularizace vědy

 

KA01

Stanovení vhodných mediálních témat a jejich komunikace

V rámci této aktivity bude zpracován Komunikační plán ZČU k popularizaci VaV. Dojde k podrobnému zmapování cílových skupin podle zájmu a preferencí, budou definována atraktivní témata a navržen vhodný způsob jejich komunikace. Plán bude zpracován za pomoci partnera projektu Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, který má se zástupci cílové skupiny zkušenosti a je i obeznámen se systémem vzdělávání v kraji. S ohledem na to, že až dosud vycházela ZČU při komunikaci zejména z vlastních zkušeností, bude se jednat o cenný pohled třetí strany. Plán, jehož úkolem je detailně říci, Jak co nejlépe pracovat s cílovou skupinou, poskytne vodítko pro práci v následných projektových aktivitách, neboť poskytne informace zejména při volbě způsobu oslovení cílové skupiny z řad zájemců o vědu. 

Výstupem realizace klíčové aktivity bude dokument Komunikační plán (KoP), který bude podkladem při realizaci dalších aktivit. Komunikační plán stanoví předmět, způsoby, formu a četnost komunikace VaV vůči cílovým skupinám, tak aby byl splněn cíl motivovat cílovou skupinu k výzkumu, vývoji a inovacím.

Koordinátoři aktivity:

Regionální rozvojová agentura
Ing. Eva Rojíková
rojikova@rra-pk.cz
+ 420 377 201 410

Západočeská univerzita v Plzni
Bc. Jáchym Klimko
jklimko@rek.zcu.cz
+ 420 377 631 037

od 1.11.2013
Peter Heider
pheider@rek.zcu.cz
+ 420 377 631 037

KA02

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádá ZČU jako celek již několik let. Na některých součástech ZČU (tj. fakultách či ústavech) však dny otevřených dveří dosud neprobíhaly.Realizace této aktivity by tedy měla pomoci zejména při standardizaci dne otevřených dveří jako pravidelné aktivity všech součástí ZČU a také při jejím kvalitativním zajištění a propagaci akce.

V rámci projektu je realizace dnů otevřených dveří plánována 2x (každý rok) na 8 fakultách a 2 ústavech. Během těchto dnů budou zpřístupněny laboratoře zapojených součástí, včetně odborného (populárně-naučného) výkladu. Vybraná pracoviště pak povedou i praktické ukázky a experimenty, do kterých se budou moci žáci SŠ (zájemci ovědu) zapojit.

Výstupem budou níže uvedené počty zájemců o vědu, kteří navštíví laboratoře a přednášky v rámci dnů otevřených dveří. Čísla vycházejí z odhadů jednotlivých součástí na základě minulých let nebo (pokud dny otevřených dveří součást ještě nerealizovala) z odhadů na základě zájmu o příbuzné obory (čísla jsou uvedena za dva roky trvání projektu):

Fakulta aplikovaných věd: 400
Fakulta ekonomická: 500
Fakulta elektrotechnická: 300
Fakulta filozofická: 300
Fakulta pedagogická: 500
Fakulta právnická: 300
Fakulta strojní: 240
Fakulta zdravotnických studií: 600
Fakulta umění a designu: 300
Výzkumné centrum Nové technologie: 50
Celkem: 3490 zájemců o VaV.

Koordinátoři aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni - FAV
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
svetlana@kma.zcu.cz
+420 377 63 2638

Západočeská univerzita v Plzni - FEK
Ing. Barbara Trojanowská
trojanow@fek.zcu.cz
+420 377 63 3024

Západočeská univerzita v Plzni - FEL
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
tupa@ket.zcu.cz
+420 377 63 4008

Západočeská univerzita v Plzni - FF
Mgr. Martina Chalupská
chalupsk@kfi.zcu.cz
+420 377 63 5562

Západočeská univerzita v Plzni - FPE
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
proksovj@kmt.zcu.cz
+420 377 63 6307

Západočeská univerzita v Plzni - FPR
JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D.
wippling@kpo.zcu.cz
+420 377 63 7283

Západočeská univerzita v Plzni - FST
Ing. Jiří Kudrna
kudrnaj@kpv.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni - FZS
Mgr. Lenka Golláňová
gollan@fzs.zcu.cz
+420 377 63 3706

Západočeská univerzita v Plzni - NTC
Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
ircing@kky.zcu.cz
+420 377 63 2546

Západočeská univerzita v Plzni - UUD
Ing. Jana Mottlová 
jmott@fud.zcu.cz
+420 377 636 701

KA03

Dny vědy a techniky

Dny vědy a techniky pořádá ZČU ve spolupráci se statutárním městem Plzeň již od roku 2006. Akce je tradičně rozdělena do dvou hlavních částí: pondělí až čtvrtek probíhají návštěvy v laboratořích ZČU v početně omezených skupinách. Třídy nebo školy se objednávají v předstihu a součástí výkladu a praktických ukázek je (podle typu laboratoře a oboru) také "laboratorní praxe", tj. Možnost vyzkoušet si daný experiment pod odborným vedením. Pátek a sobota se pak prezentace přesouvá do otevřených stánků, expozic a přednášek v centru města, kde je akce přístupná široké veřejnosti. S ohledem na ověřený model organizace a finančního zajištění akce, není smyslem klíčové aktivity projektu tento model nahradit, tzn. zcela jej z projektu financovat, ale za pomoci projektu jej kvalitativně posunout vpřed a to zejména díky novým exponátům a expozicím, které by měly za pomoci projektu vzniknout. Zejména prezentace oborů technických a přírodovědných, má-li být atraktivní a interaktivní, vyžaduje přípravu exponátů nebo součásti či materiál pro jejich stavbu žáky-zájemci. V rámci projektu je proto počítáno s prostředky na DPP pro tvůrce exponátů a expozic, materiál pro jejich stavbu, resp. výrobu informačních materiálů.

Celkový počet účastníků akce se pohybuje v řádech tisíců. Pro potřeby monitorování, kdy je nutno dokládat účast prezenčními listinami (což je v pouličních podmínkách akce složité), uvádíme hodnoty, které se vztahují k návštěvám v uzavřených laboratořích, které probíhají v první části celé akce, podpořeno bude 1 500 žáků ZŠ, SŠ. Celkový počet osob, kteří expozice navštíví, je však mnohem vyšší. Mezi výstupy budou rovněž patřit nové exponáty, příp. expozice. V rámci jednoho ročníku akce se počítá s minimálně 32 exponáty/expozicemi (min. 4 nové exponáty/expozice za každou z technických součástí a min. 2 nové exponáty/expozice za každou ze společenskovědních součástí).

Koordinátor aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
svetlana@kma.zcu.cz
+420 377 632 638

KA04

Podpora popularizace a prezentace vědeckých týmů na ZČU

Cílem je systematická práce s vybranými zástupci jednotlivých součástí ZČU (8 fakulty, 2 ústavy) v oblasti komunikace vědy: proškolení a následné zapojení do systému komunikace výsledků aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vůči široké veřejnosti, tj. tvorbě mediálního obrazu ZČU. Zapojení zástupci budou rovněž zodpovídat za koordinaci aktivit 1.2 Den otevřených dveří, 1.3 Dny vědy a technicky a 1.7 Přednášky na součástech. V rámci aktivity bude také ve spolupráci odboru Vnějších vztahů a odboru Výzkum a vývoj (obě rektorátní pracoviště) vytvořen webový portál pro jednotnou prezentaci kvalitních vědeckých týmů ZČU a jejich výsledků.

Tato aktivita je úzce provázána s aktivitou 1.1 (KA1) - jednak v oblasti koordinace přípravy a realizace Komunikační plánu, kam musí být zapojen odborník PR ZČU a také v oblasti realizace dalších klíčových aktivit, do nichž by se měly získané poznatky promítnout. Z časových důvodů, kdy je potřeba na součástech koordinovat minimálně přípravu jednotlivých klíčových aktivit (zejména 1.2, 1.3 a 1.7), se však jeví jako nutné začít s realizací této aktivity prakticky souběžně s aktivitou 1.1 a nikoliv ideálně až po vypracování a odsouhlasení Komunikačního plánu.Předpokládáme jednotnou prezentaci výzkumných týmů na webových stránkách univerzity, tak aby byly zřejmé základní atributy těchto týmů týkající se zejména velikosti, minulých vědeckovýzkumných výsledků, zaměření výzkumu, mezinárodní spolupráce i spolupráce s podniky a institucemi.

Koordinátor aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Tomáš Görner
tgorner@kvp.zcu.cz
+420 377 638 474

KA05

Propagace vědy, výzkumu, vývoje a inovací, prezentace výsledků

Klíčová aktivita realizuje aktivitu A výzvy. Obsahem aktivity je v prostorách Techmania Science Center (TSC) realizovat výstavy, které budou doprovázeny populárně-naučnými přednáškami. Ty budou prezentovat "vlajkové" aktivity na poli výzkumu, vývoje a inovací, které jsou zastřešeny čtyřmi projekty, které ZČU získala v rámci OP VaVpI (PO 1: Nové technologie pro informační společnost, PO 2: Centrum nových technologií a materiálů, Regionální informační centrum elektrotechniky a Regionální technologický institut). Pro každý z projektů bude připravena a realizována expozice, která bude vždy po 6 měsících vystřídána. Za 24 měsíců se vystřídají tyto významné projekty. Po ukončení projektu pak bude snaha navázat dalšími expozicemi, které budou představovat jednotlivé fakulty. Otevření každé z expozic bude uvedeno přednáškou pro veřejnost a zájemce o VaV.

Časový harmonogram

CENTEM listopad 2012 - únor 2013
RICE březen 2013 - červen 2013
NTIS duben 2014 - červenec 2014
RTI březen 2014 - červen 2014

Kordinátoři aktivity:

CENTEM 
Ing. Jaromíra Sudová Šimlová
simlova@ntc.zcu.cz
+420 377 634 833

RICE
Mgr. Jana Holatová
holatova@rice.zcu.cz
+420 377 63 4148

NTIS
Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
dalfia@kiv.zcu.cz
+420 377 632 529

RTI
Ing. et Ing. Martin Jambura
jambura@rti.zcu.cz

+420 377 638 713

KA06

Popularizace mezioborového výzkumu a vývoje

Cílem je realizace vědeckých a popularizačních přednášek s přesahem do více oborů - pracovníkům výzkumu a vývoje, resp. odborné veřejnosti bez oborového vymezení představit nejnovější poznatky některé z vědeckých disciplín tak, aby bylo dosaženo mezioborového porozumění a využití těchto poznatků. Realizace aktivity naváže na sérii seminářů, které realizuje výzkumný ústav Centrum nových technologií (NTC) v rámci svých mezioborových aktivit již od roku 1999. Do dnešního dne již proběhlo 176 seminářů, které byly financovány v rámci již ukončeného projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0340 "Mezioborový dialog a spolupráce, jako základní předpoklad interdisciplinárního vzdělanostního zázemí vědeckých, výzkumných a pedagogických pracovníků" a poté v rámci končícího projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0070 "Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji".

Koordinátor aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Jan Rompoltl, Ph.D.
rompi@kky.zcu.cz
+420 377 634 803

KA07

Přednáškové cykly na součástech ZČU

Obsahem aktivity je realizace cyklu přednášek v rámci každé z deseti zapojených součástí ZČU (8 fakult, 2 ústavy). Přednášky budou připraveny předními českými či zahraničními odborníky v daném oboru, cílovou skupinou budou zejména pracovníci dotčené katedry, resp. fakulty, případně i zájemci z řad studentů. Obsahem přednášek bude představení nejnovějších poznatků z daného oboru-ať už bude výsledkem bádání univerzitních výzkumných pracovišť nebo aplikační praxe. Oproti přednáškám v aktivitě 1.6, u nichž se předpokládá mezioborový přesah a porozumění, budou přednášky v této aktivitě více specializovány a oborově vymezeny. Vybraná předpokládaná témata jednotlivých přednášek jsou uvedena v příloze č.7, podle zaměření zapojených pracovišť.

Celkem je počítáno s realizací 680 přednášek: 30 českých + 4 zahraniční ročně * 10 součástí * 2 roky. V průměru je počítáno s 10 posluchači pro každou přednášku, tj. 6800 osob za dobu trvání projektu. Předpokládáme, že cca 1/4 budou tvořit studenti vyšších ročníků ZČU a doktorského studia, 3/4 zaměstnanci ZČU.

Kordinátoři aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni - FAV
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
svetlana@kma.zcu.cz
+420 377 63 2638

Západočeská univerzita v Plzni - FEK
Ing. Barbara Trojanowská
trojanow@fek.zcu.cz
+420 377 63 3024

Západočeská univerzita v Plzni - FEL
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
tupa@ket.zcu.cz
+420 377 63 4008

Západočeská univerzita v Plzni - FF
Mgr. Martina Chalupská
chalupsk@kfi.zcu.cz
+420 377 63 5562

Západočeská univerzita v Plzni - FPE
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
proksovj@kmt.zcu.cz
+420 377 63 6307

Západočeská univerzita v Plzni - FPR
JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D.
wippling@kpo.zcu.cz
+420 377 63 7283

Západočeská univerzita v Plzni - FST 
Ing. Jiří Kudrna 
kudrnaj@kpv.zcu.cz

Západočeská univerzita v Plzni - FZS
Mgr. Lenka Golláňová
gollan@fzs.zcu.cz
+420 377 63 3706

Západočeská univerzita v Plzni - NTC
Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
ircing@kky.zcu.cz
+420 377 63 2546

Západočeská univerzita v Plzni - FUD 
Ing. Jana Mottlová 
jmott@fud.zcu.cz
+420 377 636 701

KA08

Realizace komunikačního plánu VaV se žáky a studenty - zájemci o VaV

Obsahem této aktivity je realizace Komunikačního plánu (KoP, výstup aktivity 1.1) za pomocí vytvořené Metodiky ke Komunikačnímu plánu pro potřeby ZČU a Manuálu pro pedagogy ZŠ, SŠ a lektory kroužků. Metodika se bude vytvářet ihned po dokončení Komunikačního plánu, stejně jako Manuál pro pedagogy. Oba tyto strategické dokumenty budou dokončeny v prvních měsících této aktivity a budou vhodně představovány cílovým skupinám jak z instituce příjemce, tak i pedagogům na středních školách či lektorům zájmových kroužků. Na základě zpětných vazeb a potřeb projektu budou tyto dokumenty v průběhu projektu upravovány.

Výstupem této aktivity bude vytvoření Metodiky ke Komunikačnímu plánu pro potřeby ZČU a vytvoření Manuálu pro pedagogy, jejich případná aktualizace v průběhu řešení projektu. Metodika představuje dokument, který bude poskytovat metodickou podporu k vytvořenému KoP, a to pro potřeby ZČU. Obsahem metodiky budou konkrétní postupy a způsoby realizace jednotlivých opatření k popularizaci VaV navrhovaných v KoP, a to včetně uvedení konkrétních příkladů. Metodika blíže vyspecifikuje vhodné metody realizace návrhů a opatření, které uvádí KoP. Manuál bude vytvořen pro potřeby pedagogů na ZŠ, SŠ a v DDM. Obsahem manuálu bude soubor návrhů, tipů a opatření, jak lze výuku kroužku obohatit o prvky popularizující vhodným způsobem výsledky VaV. Manuál je určen zejména pro vedoucí kroužků na ZŠ, SŠ a v DDM, především pak pro ty, kteří se do projektu zapojí na pozici - Lektoři kroužků - příprava a realizace. Účelem manuálu je poskytnout pedagogům metodickou podporu, konkrétní návody a náměty na obohacení vlastního kroužku o nové prvky směřující k popularizaci VaV. Manuál bude šířen mezi cílovou skupinu mj. při workshopech pro pedagogy.

Koordinátor aktivity:

Regionální rozvojová agentura
Ing. Eva Rojíková
rojikova@rra-pk.cz
+ 420 377 201 410

KA09

Workshopy pro pedagogické pracovníky v regionech

V rámci této aktivity budou realizovány min. tři skupiny workshopů ve spádových regionech ZČU, mimo Plzeňského kraje se jedná zejména o Karlovarský a Jihočeský kraj. V rámci jedné skupiny se uskuteční 10 akcí, tj. za celou dobu realizace projektu se uskuteční 30 akcí, při nichž bude podpořeno celkem 200 pedagogů, z nichž 150 pedagogů bude podpořeno úspěšně. V rámci workshopů budou pedagogové seznámeni s problematikou popularizace VaV, s nabídkou spolupráce v projektu (zejména aktivity 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.3 a 2.4) a budou jim představeny konkrétní ukázky prezentace nejnovějších poznatků vědy v jednotlivých oborech - zajišťují odborníci ze ZČU. Bude sestavena nabídka odborných workshopů pro pedagogické pracovníky s velmi různorodou tematikou (dle komplexnosti oborů na ZČU). Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují regionální workshopy, dále působí na další cílovou skupinu - své žáky.

Za dobu realizace projektu se uskuteční 30 workshopů s pedagogy ve spádových regionech ZČU, bude podpořeno minimálně 200 pedagogů základních či středních škol, z toho 150 pedagogů bude podpořeno úspěšně. Je sestavena a aktualizována nabídka tematických workshopů zaměřených na popularizaci a práci se zájemci o vědeckou práci pro pedagogické pracovníky (nabídka je zveřejněna na internetovém portálu ZČU).

Koordinátor aktivity:

Regionální rozvojová agentura
Ing. Eva Rojíková
rojikova@rra-pk.cz
+ 420 377 201 410

KA10

Systematická práce se zájemci o výzkum a vývoj

Obsahem klíčové aktivity je, podle zaměření dané součásti ZČU, vedení středoškolských odborných prací (SOČ) či předmaturitních projektů, cyklus odpoledních přednášek, kroužek, "brigády" pro žáky SŠ, víkendový program či letní škola (příměstský tábor) pro zájemce o výzkum a vývoj z řad žáků ZŠ a SŠ. Preferovanou formu volí daná součást s přihlédnutím k možnostem oboru a zájemců, předchozím zkušenostem s realizací podobných aktivit i kapacitám prostoru, zařízení a vyučujících. Podrobnější návrhy akcí jednotlivých součástí jsou proto uvedeny v příloze č.7. Detailní program součásti bude před realizací vždy předložen ke schválení prostřednictvím fakultních koordinátorů a koordinátora aktivity garantovi projektu.

Za dobu realizace projektu se uskuteční 6 příměstských táborů či letních škol, bude vedeno 10 kroužků pro zájemce o VaV, bude vedeno 6 středoškolských odborných prací (SOČ) nebo předmaturitních projektů. Výstupem aktivity je rozšíření dobré praxe v této oblasti na další součásti ZČU. Podpořeno je 40 studentů SŠ - pomocných vědeckých sil, v rámci dalších aktivit je celkem podpořeno 500 studentů SŠ či ZŠ.

Koordinátor aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni
PhDr. Lenka Prusíková
lprusiko@kmt.zcu.cz
+420 377 63 6324

KA11

Systematická spolupráce se školami a volnočasovými organizacemi

Obsahem klíčové aktivity je cílená a systematická spolupráce s volnočasovými organizacemi a se SŠ i ZŠ. V rámci této aktivity budou realizovány kempy, exkurze a dny pro pedagogické pracovníky vedené odborníky ze ZČU, kteří budou prezentovat a popularizovat nové poznatky ve svých vědních oborech. Budou realizovány vyžádané odborné přednášky na školách, které nesuplují výuku, ale rozšiřují a vhodně doplňují výuku pedagoga na škole a splňují také roli popularizace vědního oboru. Je navázána spolupráce s volnočasovými organizacemi, zejména DDM, kterým jsou nabízeny výstupy a aktivity z tohoto projektu (aktivity 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3). Jsou pořádány výjezdy s odbornými diskusemi do vytipovaných středních škol, které budou propagovat vědu a vzdělávání ve vědních oborech a nabízet možnosti spolupráce zájemců o VaV se ZČU.

Uskutečnění min. 15 akcí (kempy, exkurze a dny pro pedagogické pracovníky vedené odborníky ze ZČU) pro pedagogické pracovníky a min. 80 vyžádaných přednášek odborníků ze ZČU. Výstupem klíčové aktivity bude podpořit minimálně 50 pedagogických pracovníků, získat nejméně 20 lektorů volnočasových aktivit, podpořit 1000 žáků základních či středních škol.

Koordinátor aktivity:

Regionální rozvojová agentura 
Ing. Eva Rojíková 
rojikova@rra-pk.cz 
+ 420 377 201 410

Západočeská univerzita v Plzni
PhDr. Zdeňka Kielbusová
kielbus@kmt.zcu.cz
+420 377 63 6312

KA12

Systematická práce se zájemci o VaV - kurz Edutainer junior

Obsahem aktivity je realizace programu pro studenty středních škol a/nebo bakalářského studia, v jehož průběhu studenti obdrží jednak trénink v oboru science communication zaměřený na to, jak oslovit návštěvníka ve science centru a prezentovat mu vědu zábavnou formou. Dále se studenti podrobně seznámí s exponáty science centra a získají základní znalosti o principech, na nichž jednotlivé exponáty fungují. V závěru kurzu projdou také praxí přímo v provozu TSC. Studenti budou vedeni zkušenými pracovníky science centra. V průběhu školení budou seznámeni také s prezentacemi výstupů VaV (součást aktivity 1.5) coby jednou z expozic TSC a během své praxe budou tyto výstupy představovat veřejnosti.

Výstupem této aktivity je 20 proškolených studentů/rok, z toho 5 úspěšně podpořených, tj. zakončí program zkouškou a získají certifikát Edutainer Junior. Celkem za dobu realizace projektu bude podpořeno 40 studentů a 10 studentů bude podpořeno úspěšně.

Koordinátor aktivity:

Techmania Science Center o.p.s.
Petra Kokošková
petra.kokoskova@techmania.cz
+420 379 85 5303

KA13

Vzdělávání pracovníků ZČU v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Obsahem je vzdělávání zaměstnanců ZČU v oblasti ochrany duševního vlastnictví, transferu znalostí a technologií. Potřeba je vázána zejména na závazky čtyř dříve zmíněných projektů OP VaVpI v prioritě 1 a 2: projekt CENTEM, NTIS, RICE a RTI, které budou jednak přijímat nové zaměstnance a také musí plnit indikátory v oblasti smluvního výzkumu a transferu znalostí. Oblast duševního vlastnictví musí být rovněž nedílnou součástí výzkumných projektů, neboť mají-li být výstupy seriózní, je potřeba uvažovat o způsobu jejich ochrany a dalšího využití. Základní, "plošné", vzdělávání zaměstnanců ZČU v této oblasti je řešeno v rámci projektu č. CZ.1.07/2.4.00/17.0005 "Technology Transfer Manager", kde je ZČU partnerem Lékařské fakulty UK v Plzni. Smyslem klíčové aktivity tohoto projektu (SPPVaV) je proto poskytovat vzdělávání formou konzultací či školení malým pracovním skupinám, týmům a jednotlivcům, nikoli v rovině obecné, ale již ke specifickým případům a problémům, které spadají do vymezené oblasti.

Koordinátor aktivity:

Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Jaroslav Šíp
sipj@rek.zcu.cz
+420 377 63 1082

KA14

Vzdělávání pracovníků ZČU v oblasti popularizace vědy

V průběhu projektu se v TSC dvakrát uskuteční workshop spojený se školením ve science communication pro výzkumné pracovníky ZČU, kde účastníci získají znalosti a dovednosti v šíření výsledků vědy a výzkumu srozumitelnou a přitažlivou formou. S TSC spolupracuje lektor vzdělávání pracovníků VaV (zaměstnanec partnera RRA). Výzkumným týmům, které se budou prezentovat v rámci klíčové aktivity 1.5, bude v průběhu projektu v TSC k dispozici odborník na science communication ke konzultacím připravovaných prezentací.

Koordinátor aktivity:

Techmania Science Center o.p.s.
Petra Kokošková
petra.kokoskova@techmania.cz
+420 379 85 5303